Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2014-2015

0
2578

16 april 2014

Naam
CAO Voortgezet onderwijs
CAO VO

Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2013-2014
> Onderhandelaarsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2014 – 2015

Looptijd
1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015

Loonsverhogingen
Afgesproken is dat de lonen per 1 augustus 2014 structureel met 1,2% verhoogd worden. Indien door het kabinet in 2015 meer dan 1,2% aan loonruimte beschikbaar wordt gesteld, dan zal ook dit extra geld volledig ingezet worden voor een loonsverhoging.

Arbeidsvoorwaarden
Levensfasebewust personeelsbeleid. Verder is afgesproken dat de huidige seniorenregeling (BAPO) komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een regeling waarin verschillende mogelijkheden voor alle medewerkers zijn opgenomen, zodat zij keuzes kunnen maken die bij hun levensfase en persoonlijke situatie passen. In de nieuwe situatie krijgt iedere werknemer jaarlijks de beschikking over 50 klokuren die aangewend kunnen worden voor verlof, werkdrukvermindering of bepaalde doelbestedingen in geld. Voor werknemers die op 1 augustus 2014 de leeftijd van 52 jaar of ouder hebben bereikt, is een overgangsregeling opgenomen.

Professionaliseringsbudget. Sociale partners leggen daarnaast vast dat scholen 10% van de personeelsbudget gaan besteden aan professionalisering. Iedere docent krijgt een basisbudget voor professionalisering, bestaande uit 5% van de normjaartaak en 600 euro.

Werkgelegenheid. In het kader van de werkgelegenheid hebben sociale partners een aantal afspraken gemaakt over het aannemen en behouden van jonge docenten en het tegengaan van kleine deeltijdbanen. In het akkoord wordt ook uitwerking gegeven aan de nieuwe Participatiewet, waarin beoogd wordt meer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren.

Professioneel statuut. Partijen zijn van mening dat aandacht voor zeggenschap en medezeggenschap van groot belang is voor goede verhoudingen binnen de schoolorganisatie. Daarom hebben zij vastgelegd dat in de komende periode wordt gewerkt aan de uitgangspunten en kaders van een professioneel statuut, dat in de praktijk van het voortgezet onderwijs kan worden toegepast.

Entreerecht afgeschaft. Ook is afgesproken dat het entreerecht nog één jaar in stand zal blijven, maar per 31 juli 2015 zal komen te vervallen. Werknemers die reeds gestart zijn met een opleiding die leidt tot een eerstegraads bevoegdheid en meer dan 50% lesgeven in de bovenbouw, hebben tot en met 31 juli 2017 nog recht op het entreerecht.

Bron: VO Raad, 15 april 2014