Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2015-2017

0
19781


23 mei 2015

CAO GGZ | CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Download Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2015-2017:
> Onderhandelingsresultaat CAO GGZ 2015-2017

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 20 maanden; van 1 juli 2015 tot 1 maart 2017.

Loonmutaties
Per 01-07-2015 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,75%.
Per 01-07-2016 worden de schaalbedragen nogmaals verhoogd met 1,25%.

Per 01-01-2016 wordt de levensloopbijdrage van 0,50% stopgezet en de vrijvallende ruimte omgezet in een verhoging van de eindejaarsuitkering per 01-12-2016 met 0,50% naar 7,25%.
Per 01-12-2016 wordt de eindejaarsuitkering nogmaals met 0,50% verhoogd naar 7,75%

In december 2015 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 0,50% van twaalf maal het op 1 december geldende salaris aan de werknemer die op 1 december in dienst is van de werkgever.
In december 2016 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 0,30% van twaalf maal het op 1 december geldende salaris aan de werknemer die op 1 december in dienst is van de werkgever.

Arbeidsvoorwaarden
– Partijen spreken af dat externe flexibiliteit zoveel mogelijk wordt omgezet in interne flexibiliteit.
– Afgesproken is dat een contract voor bepaalde tijd in principe wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorwaarde daarbij is dat de betreffende functie onderdeel uitmaakt van de vaste formatie en gerekend wordt tot vast werk op basis van de Strategische Personeelsplanning.
– De werkgever zal geen nulurencontracten gebruiken tenzij in uitzonderlijke situaties. Werknemers met een nulurencontract die structureel werkzaam zijn, krijgen het recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
– Er wordt gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid conform WWZ om arbeidsovereenkomsten die overwegend zijn aangegaan in het kader van educatie uit te zonderen van de ketenbepaling.
– Partijen spreken af om het recht op financiële compensatie van de werknemer die werkt op inconveniënte uren te verbreden. De werknemer krijgt hiermee vanaf 1 juli 2015 recht op betaling van een onregelmatigheidstoeslag (ort) gedurende de periode van vakantie. Met ingang van 1 juli 2015 wordt over opgenomen vakantie-uren het uurloon verhoogd met het gemiddelde ort-percentage over de afgelopen zes maanden. De verhoging geldt over maximaal 166 uur per jaar op basis van een voltijd dienstverband. Voor de werknemer met een van de voltijd afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato beginsel toegepast.
– Partijen zetten zich in om de (directe) brede inzetbaarheid van werknemers, de mobiliteit en arbeidsmarktfitheid te versterken. Door een goed up-to-date opleidingsniveau wordt de interne flexibiliteit bevorderd en worden voor werknemers de kansen op de (externe) arbeidsmarkt vergroot.
– Partijen hebben afgesproken de huidige wachtgeldregeling met ingang van 1 juli 2015 te laten vervallen. Vanaf 1 juli 2015 is de nieuwe activeringsregeling van kracht.
– Gedurende de looptijd van deze cao worden binnen de ggz minimaal 250 garantiebanen gerealiseerd.

Bron: FNV, 23 mei 2015