Onderhandelaarsresultaat CAO Welzijn 2014-2016

0
4838


9 november 2014

CAO
CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Download Onderhandelaarsresultaat CAO Welzijn 2014-2016
> Onderhandelaarsresultaat CAO Welzijn 2014-2016

Looptijd
De CAO kent een looptijd tot 1 april 2016.

Loonmutaties
Tijdens deze looptijd worden de volgende loonaanpassingen gerealiseerd:
· Per 1 december 2014: 1,0% salarisstijging.
· In januari 2015:een eenmalige uitkering van € 300,00 bruto, naar rato van de omvang van het dienstverband.
· In 2015: een salarisstijging van € 250 op jaarbasis. Deze wordt verwerkt in de schalen, waarbij de 0-periodiek gelijk blijft en een extra periodieknummer tussen 0 en 1 wordt geïntroduceerd.
· Per 1 oktober 2015: 1,0% salarisstijging.

Arbeidsvoorwaarden
– Individueel keuzebudget. Dit budget per werknemer start per 1 januari 2016
– Per 1 juli 2015 start het loopbaanbudget.
– Toepassing transitievergoedingen. De wet Werk en Zekerheid en het besluit Transitieve rgoeding bieden de mogelijkheid om door de werkgever gemaakte transitiekosten en inzetbaarheid skosten te verrekenen met de transitievergoeding. Deze verrekening is maximaal 50% van de uit te keren transitievergoeding, waarbij alleen kosten tot maximaal 1 jaar terug kunnen worden meegenomen.
– Cao-partijen beogen middels herverzekering uitvoering te geven aan handhaving van de huidige hoogte, opbouw en duur van de WW in het derde WW-jaar, zoals is opgenomen in de brief van 11 juli 2014 van de STAR.
– Opgenomen wordt dat voor de werknemers van wie is vastgesteld dat zij vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn met voltijdse arbeid 100 procent van het WML te verdienen maar die wel arbeidsmogelijkheden hebben (wajongers, en andere doelgroepen van de participatiewet) een aparte loonschaal naast het bestaande loongebouw wordt opgenomen.

Bron: CNV Publieke Zaak, 9 november 2014