Onderhandelaarsakkoord CAO Universiteiten 2015-2016

0
245


15 december 2014

CAO-naam
CAO Universiteiten

Download Onderhandelaarsakkoord CAO Universiteiten 2015-2016
> Onderhandelaarsakkoord CAO Universiteiten 2015-2016

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 1 juli 20

Loonmutaties
Op 1 januari 2015 worden de salarissen structureel met 2,0% verhoogd en op 1 januari 2016 met 1,0%. Daarnaast ontvangen werknemers op 1 juni 2016 een eenmalige uitkering van € 350 bruto.

Arbeidsvoorwaarden
– Partijen constateren dat het percentage tijdelijke dienstverbanden onder het wetenschappelijk personeel de afgelopen jaren is toegenomen. Daarbij is enerzijds steeds meer gebruik gemaakt van de maximale keten van tijdelijke dienstverbanden, anderzijds van tewerkstelling via derden. Partijen wensen de rechtspositie alsook de loopbaanperspectieven van de medewerkers met een tijdelijk dienstverband te verbeteren.
Partijen spreken af dat universiteiten met ingang van het academisch jaar 2015/2016 alleen nog werken met dienstverbanden, behoudens lopende contracten en situaties waarin behoefte bestaat aan extra personeel voor het wegwerken van incidentele achterstanden, en/of wegens ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof. In die gevallen is inhuur toegestaan. De beloning is in die gevallen ten minste overeenkomstig de primaire universitaire arbeidsvoorwaarden, voor wat betreft salaris, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Studentassistenten en werkstudenten zijn hiervan uitgesloten.
Werkgevers zullen passende beleidsmaatregelen nemen om het percentage tijdelijke dienstverbanden van 4 jaar of korter in de functiecategorieën hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent binnen de sector terug te brengen tot 22% in fte’s.
– Cao-partijen spreken af in 2015 verdere stappen te zetten in de modernisering van de cao.

Bron: VSNU, 12 december 2014