Onderhandelaarsakkoord CAO RDW 2015-2018

0
1073


12 mei 2016

CAO-naam
CAO Rijksdienst voor het Wegverkeer
CAO RDW

Onderhandelaarsakkoord CAO RDW 2015-2018
> Onderhandelaarsakkoord CAO RDW 2015-2018

Looptijd
Partijen komen een looptijd overeen van 30 maanden, te weten: 1 juli 2015 tot 1 januari 2018.

Loonmutaties
– 1,4% loonsverhoging per 1 januari 2016 als tegemoetkoming voor de verlaging van de werkgeverspremie ABP;
– 0,6% loonsverhoging per 1 april 2016;
– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2017;
– Aan elke medewerker wordt een eenmalige bruto uitkering verstrekt van € 750,-, als die in dienst is op 1 juli 2015 en op de laatste dag van de maand dat het onderhavig akkoord formeel tot stand is gekomen;
– In de maand juli 2017 wordt aan elke medewerker die op 1 juli 2017 in dienst is van de RDW een € 250,- eenmalige bruto uitkering verstrekt.

Arbeidsvoorwaarden
Vanaf 1 januari 2017 treedt de nieuwe Werktijdregeling RDW in werking. De nieuwe regeling biedt een RDW-breed kader en vervangt en actualiseert bestaande regelingen over werktijden. Deze regeling biedt meer ruimte voor een moderne vaststelling van werktijden met inbreng van de medewerker, passend bij het Nieuwe Werken en een flexibele bedrijfsvoering. De jaarroostersystematiek is de basis voor de nieuwe regeling. Partijen zijn de volgende uitgangspunten overeengekomen:
– Onder overwerk wordt verstaan de arbeidsuren die het aantal te werken uren per kalenderjaar, zoals dat voor de medewerker is vastgesteld, overschrijden en de arbeidsuren die de formele wekelijkse arbeidsduur met meer dan 25% overschrijden in één werkweek. Voor medewerkers met een formele arbeidsuur van 18 uur of minder geldt dit voor de arbeidsuren die de formele wekelijkse arbeidsduur met meer dan 50% overschrijden in één werkweek;
– De arbeidsuren die als overwerk zijn bepaald worden uitbetaald inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering;
Dit alles geldt voor de medewerker, voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 11 en die in opdracht van het bevoegd gezag overwerk heeft verricht.

Bron: Mijn Vakbond, 4 mei 2016