Eindbod CAO Tuinzaad 2014-2016

0
938


19 mei 2014

CAO-naam
CAO Tuinzaad

Download Eindbod CAO Tuinzaad 2014-2016
> Eindbod CAO Tuinzaad 2014-2016

Looptijd
Looptijd: 30 maanden te weten van 1 januari 2014 tot 1 juli 2016.

Loonmutaties
salarisschalen A t/m H:
1,5% per 01-07-2014
1,0% per 01-01-2015
1,5% per 01-07-2015
1.0% per 01-01-2016

Per 1 januari 2015 zullen de schaalmaxima van de salarisschalen A tot en met D worden verhoogd met één trede, respectievelijk 2,0%, 2,1%, 2,19% en 2,3%.

Ter bevordering van de instroom van werknemers met een arbeidsbeperking zal een instroomschaal in de cao worden opgenomen waarvan de aanvangssalarissen zijn gebaseerd op het wettelijke minimum (jeugd) loon. Het maximum salaris voor de werknemer vanaf 23 jaar in deze schaal bedraagt 125% van het minimumloon en kan in vijf jaarperiodieken/beoordelingsstappen worden bereikt.

Arbeidsvoorwaarden
– Uitzendkrachten. In artikel 7 lid 2 van de cao zal worden opgenomen dat werkgevers alleen uitzendkrachten zullen inhuren van NEN 4400 gecertificeerde uitzendbureaus die bij de Stichting Normering Arbeid zijn ingeschreven.
– Proeftijdbeding. Vanaf 1 juli 2014 kunnen in arbeidsovereenkomsten tot 6 maanden geen proeftijdbedingen meer worden opgenomen. Contracten langer dan 6 maanden kennen een proeftijdbeding van twee maanden.
– Flexibiliteit. In de cao zal de volgende tekst worden vastgelegd: arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd; bij meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor deeltijdcontracten met een vast aantal overeengekomen uren tot en met 1305 uur per jaar (gemiddeld 25 uur per week) kunnen dagen of periodes worden afgesproken waarin niet wordt gewerkt. De niet gewerkte dagen/perioden worden verrekend met de uren op andere dagen of perioden. De loonbetaling is wekelijks of maandelijks en is berekend op basis van het aantal vast overeengekomen uren per jaar.
– De definitie van vakantiewerker/zaterdaghulp wordt vervangen door een definitie voor studenten en scholieren: degene die in het lopend schooljaar (1 augustus – 31 juli) dagonderwijs volgt of dit gedurende een gedeelte ervan heeft gedaan. Voor hen geldt uitsluitend de navolgende salarisschaal gebaseerd op de volgende percentages van de Wet Minimumloon.
– Studenten en scholieren ontvangen daarnaast vakantiegeld en hebben recht op vakantiedagen volgens de cao. De andere bepalingen van de cao zijn voor hen niet van toepassing. Vakantiedagen en of vakantiegeld worden bij het einde van de dienstbetrekking of bij iedere loonbetaling afgerekend.
– Ploegendiensttoeslag. De 3 ploegendiensttoeslag wordt per 1 januari 2014 verhoogd van 17% naar 19% van het maandsalaris.
– Consignatietoeslag. De in de cao vermelde nominale consignatievergoedingen worden met ingang van de cao per 1 januari 2014 automatisch verhoogd met de cao verhogingen. Per 1 juli 2014 worden de nominale consignatievergoedingen als vermeld in de cao extra verhoogd met 4,75%.
– Duurzame inzetbaarheid. Tijdens de looptijd van de cao zullen cao partijen een onderzoek doen naar de behoefte van werknemers in het kader van duurzame inzetbaarheid. De bevindingen zullen in het volgende cao overleg worden meegenomen. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan een mogelijke oplossingsvariant voor verlichting van de arbeid door een aantal jaren voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd korter te werken met inlevering van salaris en voortzetting van pensioen (Bijv. 80% werken; 90% salaris en 100% pensioenopbouw).
– Meerwerk partimer. De werkgever is bij het opdragen van overwerk of meerwerk (parttimer) verplicht na overleg met de werknemer een zorgvuldige afweging te maken van bedrijfsbelangen en werknemersbelangen zoals gezondheidsproblemen en zorgverplichtingen, bijvoorbeeld in verband met ploegendiensten. Het besluit zal gemotiveerd worden meegedeeld.

Bron: CNV Vakmensen, 14 mei 2014