Eindbod CAO Smurfit Kappa Corrugated 2012-2014

0
732


14 juni 2012

CAO-naam
CAO Smurfit Kappa Corrugated

Download Eindbod CAO Smurfit Kappa Corrugated 2012-2014
> Eindbod Smurfit Kappa 2012-2014

Looptijd
De looptijd bedraagt 24 maanden, van 1 maart 2012 tot 1 maart 2014.

Loonmutaties
De salarisschalen worden per 1 maart 2012 verhoogd met 2% en per 1 juli 2013 met 1%.

Arbeidsvoorwaarden
– Tot 1 juli 2013 vindt doorbetaling van de kostentegemoetkoming plaats volgens artikel 12 lid 4. Op 1 juli 2013 worden de dan geldende salarissen volgens bijlage 1 van de cao verhoogd met € 100,-. Het dan nog resterende deel van de kostentegemoetkoming (€ 48,- ) wordt vanaf 1 juli 2013 doorbetaald.
Per 31 december 2013 worden de dan geldende salarissen volgens bijlage 1 van de cao verhoogd met genoemde € 48,-. De kostentegemoetkoming is dan € 0.
– Het artikel in de cao over vakantie wordt aangepast aan de gewijzigde vakantiewetgeving. Dat betekent dat bij ziekte, geheel of gedeeltelijk, volledige vakantieopbouw plaatsvindt. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer dat de werknemer in een jaar voldoende rustmomenten heeft, en in dat jaar ten minste de wettelijke vakantie-uren opneemt, of hij nu werkt of re-integreert. Deze wettelijke vakantie-uren vervallen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke vakantie-uren houden de verjaringstermijn van 5 jaar. De werkgever past de administratie zodanig aan dat bij opname de vakantie-uren die het eerst vervallen of verjaren worden afgeschreven.
– In de cao wordt vastgelegd dat de werknemer op jaarbasis 1654 uur moet werken, en parttimers naar rato. Dit aantal van 1654 uur geldt voor de werknemer die niet in aanmerking komt voor leeftijds- of ontzie-uren. De jaarlijkse basisaanspraak op vakantie bedraagt 200 uur, parttimers naar rato. Om aan de afgesproken jaarlijks te werken uren van 1654 uur te komen kan het betekenen dat een werknemer extra kan worden ingeroosterd.

Bron: De Unie, 13 juni 2012