Eindbod CAO NWBC 2014 | CAO Kunststof en Rubber

0
1559


27 juli 2014

Naam
CAO Kunststof- en rubberindustrie
CAO NWBC

Download Eindbod CAO NWBC 2014 | CAO Kunststof en Rubber
> Eindbod CAO NWBC 2014

Looptijd
De looptijd van de CAO is 12 maanden, van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Loonmutaties
Met ingang van de looptijd van de CAO wordt het salaris verhoogd met 1,75%. Dit wordt als volgt uitgevoerd:
– De salarisschalen worden per 1 september 2014 verhoogd met 1,75%.
– De periode van 1 januari tot 1 september 2014 wordt in een bedrag middels een bruto betaling van 1,75% gedaan (1,75% * maandinkomen * 8 maanden * 1,08). Deze betaling zal in september 2014 worden gedaan. Voor werknemers met een parttime dienstverband en voor werknemers die niet gedurende de gehele periode van 1 januari 2014 tot 1 september 2014 in dienst zijn geweest, wordt de betaling pro rata gedaan.

Arbeidsvoorwaarden
– Artikel 7.1.2 over het aantal vakantiedagen voor oudere werknemers wordt per 1 januari 2015 zodanig aangepast dat de leeftijden in de gehele tabel met 2 jaar worden opgeschoven van 44 t/m 64 jaar naar 46 t/m 66 jaar, waarbij al ingegane vakantieaanspraken worden bevroren totdat de leeftijdstabel weer van toepassing is.
– De genoemde Koninginnedag in artikel 7.2 over Feestdagen wordt veranderd in Koningsdag.
– Artikel 7.5 over Extra vrije tijd voor oudere werknemers wordt per 1 januari 2015 zodanig aangepast dat de leeftijden in de gehele tabel in sub 1 met 2 jaar worden opgeschoven van 59 t/m 64 jaar naar 61 t/m 66 jaar, waarbij al ingegane aanspraken worden bevroren totdat de leeftijdstabel weer van toepassing is. Als overgangsbepaling geldt dat werknemers geboren in 1956 of 1957, vanaf 59-jarige leeftijd aanspraak mogen maken op 20 uur per kwartaal totdat de leeftijdstabel weer van toepassing is.
– Artikel 7.1.7.b.1.f over Vakantieaanspraak tijdens arbeidsongeschiktheid wordt opnieuw geformuleerd zodat duidelijk is dat bij langdurige arbeidsongeschiktheid de wettelijke vakantieaanspraken volledig worden verworven en de bovenwettelijke vakantieaanspraken worden verworven over het tijdvak van de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid.
– Werken in ploegen. In artikel 5.4.4 over ploegentoeslag wordt de volgende tekst toegevoegd: “In dit geval zal de werkgever in overleg met de werknemer zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 2 jaar een passende invulling geven aan dit verzoek.”
– Artikel 9.2. Deeltijdpensioen Werknemers kunnen verzoeken om gedeeltelijk eerder met pensioen te gaan, voor zover de dan geldende fiscale wet- en regelgeving zich hier niet tegen verzet. In dit geval zal de werkgever in overleg met de werknemer invulling geven aan dit verzoek voor zover de bedrijfsorganisatorische omstandigheden dit toelaten. De pensioenregeling moet hierin voorzien. De arbeidsovereenkomst wordt dienovereenkomstig aangepast.
– Protocollaire afspraken. Er wordt naar gestreefd om 2% van de arbeidsplaatsen in de sector te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben daarbij een inspanningsverplichting en worden gestimuleerd om aan te sluiten bij het project dat op NRK-niveau zal starten in het kader van het ‘7500-banen-plan’. De afspraak over de erkenning van eerder verworven competenties (EVC) conform de protocolafspraak in de CAO 2013, wordt verlengd tot en met 31 december 2014.
– Internationale solidariteit. Partijen kunnen, projectvoorstellen voor internationaal werk indienen bij het Bedrijfstakbureau tot een maximumbedrag van € 10.000,- (bijlage 13.C).
– Bijdrage aan vakorganisaties. De afspraken over de werkgeversbijdrage aan vakorganisaties in artikel 1.5.3 worden voor de looptijd van deze CAO gecontinueerd en bedraagt voor 2014 € 20,06 per fte.

Bron: De Unie, 25 juli 2014