Eindbod CAO Henkel 2013-2014

0
253


15 november 2013

CAO-naam
CAO Henkel

Download Eindbod CAO Henkel 2013-2014
> Eindbod CAO Henkel 2013-2014

Looptijd
– De cao heeft een looptijd van 1 juli 2013 tot 1 juli 2014.

Loonmutaties
– Met ingang van 1 juli 2013 worden de salarissen met 1,75% verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
– Met ingang van 1 juli 2013 wordt de ingangsdatum van het seniorenverlof als bedoeld in artikel 9 lid 10 CAO verschoven naar 63 jaar.
– Met ingang van 1 juli 2013 wordt artikel 24 lid 2b CAO als volgt gewijzigd: “De werknemer die bij aanvang van het vakantiejaar de 47-, 52-, 57-, 62- of 67-jarige leeftijd heeft bereikt, heeft aanvullend op de hiervoor onder sub a genoemde bovenwettelijke vakantie, recht op 1, 2, 3, 4 respectievelijk 5 extra bovenwettelijke dagen of diensten.” Inmiddels verworven leeftijdsdagen blijven behouden.
– Artikel 23 lid 1 wordt als volgt gewijzigd: “Onder feestdagen wordt verstaan: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, de beide kerstdagen, de dag waarop Koningsdag wordt gevierd en in lustrumjaren 5 mei ter viering van de nationale Bevrijdingsdag.”
– Aan artikel 24 lid 6 cao wordt toegevoegd dat de werkgever jaarlijks een formulier zal verstrekken waarop de werknemer kan aangeven of hij de koopdag wel of niet koopt.
– Artikel 8 lid 5 CAO wordt als volgt gewijzigd: “De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer eindigt van rechtswege op de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist.”

Bron: De Unie, 7 november 2013