Eindbod CAO Groothandel Groenten en Fruit 2014-2015

0
4218


19 december 2014

Naam
CAO Groothandel Groenten en Fruit

Download Eindbod CAO Groothandel Groenten en Fruit 2014-2015
> Eindbod CAO Groothandel Groenten en Fruit 2014-2015

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

Loonmutaties
2% per 01-02-2015

Arbeidsvoorwaarden
– Per 1 januari 2015 moet door de werkgever bij contracten voor bepaalde tijd die voor 6 maanden of langer zijn aangegaan uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer worden medegedeeld of het contract wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Is de werkgever te laat, dan moet hij de werknemer een vergoeding betalen ter hoogte van het loon over de periode waarover hij te laat is. Als geen nieuwe voorwaarden worden aangeboden wordt het contract geacht te zijn voortgezet onder dezelfde voorwaarden als het eerdere contract.
– WAGA. Een paritaire werkgroep vult de kernbepalingen van de WAGA nader in zodat de cao op het gebied van WAGA worden nageleefd. Het gebruik van schijnconstructies en oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt hiermee voorkomen.
– Per kalenderjaar kunnen maximaal twee wachtdagen worden ingehouden.
– Tijdens de looptijd zullen werkgevers zich inspannen om 100 nieuwe werknemers binnen de sector te plaatsen, van wie is vastgesteld dat zij vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn met voltijdse arbeid 100% van het WML te verdienen, maar wel arbeidsmogelijkheden hebben. Ter stimulering van het aantrekken van Wajongers, SW’ers op de wachtlijst en de doelgroep van de participatiewet vanaf 2015 wordt een salarisschaal ingevoerd op minimumloon niveau tot maximaal 120% wet minimum (jeugd)loon.
– Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het sociaal akkoord van april 2013 zijn gemaakt.
– De WGA-hiaat verzekering bij Achmea wordt verlengd voor de duur van één jaar en eindigt op 31 december 2015.
– Cao-partijen komen overeen dat bij het vrijvallen van ruimte in de kostendekkende premie, deze gebruikt wordt voor het verbeteren van de opbouw.
– De proeftijd dient schriftelijk te worden vastgelegd en bedraagt ten hoogste twee maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; Ten hoogste één maand bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; Er is geldt geen proeftijd voor contracten van zes maanden of korter.

Bron: RMU, 15 december 2014