Eindbod CAO Fresenius 2014-2016

0
106


3 juli 2014

CAO-naam
CAO Fresenius HemoCare

Download Eindbod CAO Fresenius 2014-2016
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Verlenging van CAO met looptijd van 2 jaar. Van 1 april 2014 tot 1 april 2016.

Loonmutaties
De salarissen en de salarisschalen worden als volgt verhoogd:
1,8% per 1 april 2014
1,8% per 1 april 2015
Deze verhogingen zijn als volgt opgebouwd:
1,6% (in overeenstemming met de loonontwikkeling in Tsjechië);
0,2% door de inbouw in het structurele salaris van de performance bonus conform artikel 7.2.d van de CAO, waardoor de performance bonus nu ook doorwerkt in de diverse toeslagen, zoals de inconveniëntentoeslag en de vakantietoeslag. Bovendien telt het dan mee in de grondslagen voor de opbouw van het pensioen.

Arbeidsvoorwaarden
– De performance bonus op grond van artikel 7.2.d CAO komt dan ook met ingang van 1 april 2014 te vervallen.
– Pensioen. De pensioenregeling voor Fresenbius Kabi ECO wordt aangepast aan de nieuwe fiscale regelgeving per 1 januari 2015. De pensioendatum (artikel 1 lid j van het pensioenreglement) wordt afhankelijk van de levensverwachting en is gelijk aan de pensioen richtleeftijd als bedoeld in artikel 18a lid 6 van de Wet op de loonbelasting 1964 (op dit moment 67 jaar). Indien de AOW-leeftijd ligt vóór de pensioendatum op grond van het pensioenreglement gaat het ouderdomspensioen vervroegd in op de individuele AOW-leeftijd. De pensioenuitkering zal dan actuarieel worden herrekend en levenslang gelijkblijvend worden uitgekeerd.
– De pilot kopen en verkopen van vakantiedagen (zie bijlage 8.3 CAO 2012-2014) wordt omgezet in een structurele faciliteit.
– In artikel 9 CAO wordt “Koninginnedag” gewijzigd in “Koningsdag”.
– De werkgeversbijdrage aan de vakorganisaties conform de zgn. AWVN-regeling, wordt gedurende de looptijd van de CAO voortgezet.

Bron: De Unie, 30 juni 2014