Eindbod CAO CIZ 2012-2015

0
1389


22 maart 1013

Naam
CAO Centrum Indicatiestelling Zorg
CAO CIZ

Download Eindbod CAO CIZ 2012-2015
> Eindbod CAO CIZ 2012-2015

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015.

Loonmutaties
De salarisschalen en individuele salarissen worden structureel verhoogd:
• Per 1 januari 2012 met 1,5%;
• Per 1 januari 2013 met 1,5%;
• Per 1 januari 2014 met 1,5%;
• Per 1 januari 2015 met 0%
• De eindejaarsuitkering wordt voor de duur van deze CAO verhoogd van 5% naar 5,5%

Arbeidsvoorwaarden
– Om de inzetbaarheid van medewerkers (competentie-ontwikkeling, flexibiliteit en mobiliteit) verder uit te bouwen, wordt de voor het startjaar 2012 overeengekomen, eenmalige budgetverhoging nogmaals toegepast voor het jaar 2013. Het budget gericht op opleiden en ontwikkelen wordt in verband daarmee verhoogd naar 2,5% van de bruto loonsom. Per 2013 ontvangt iedere medewerker per jaar een persoonlijk inzetbaarheidsbudget. Dit komt neer op een bedrag van € 1.000,00 per medewerker per jaar.
– Wachtgeld. In het regeerakkoord is aangegeven de wachtgeldrege lingen te beëindigen. In lijn daarmee wordt in deze cao een eerste stap gezet in de versobering van deze regeling. Voor de groep medewerkers die nu reeds boventallig zijn, geldt de oude wachtgeldregeling uit de CAO 2009 – 2010. Dit betekent dat voor iedereen die vanaf 1 mei 2013 boventallig wordt de nieuwe regeling uit deze cao geldt
– De reiskostenregeling, zoals genoemd in artikel 10. 1.1, lid 3 van de cao, wordt verruimd naar maximaal 100 kilometer per dag voor zover de fiscale- en werkkostenkaders dit toelaten.

Bron: CNV Publieke Zaak, 18 maart 2013