Eindbod CAO Afval & Milieu 2016-2017

0
424


31 maart 2016

CAO-naam
CAO Energie- en Nutsbedrijven
WNB Sector
CAO Afval en Milieubedrijven

Download Eindbod CAO Afval & Milieu 2016-2017
> Eindbod CAO Afval & Milieu 2016-2017
Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 24 maanden (van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017).

Loonmutaties
01-04-2016: € 300,- eenmalige bruto-uitkering
01-07-2016: 2,00 % loonsverhoging
01-12-2016: 3,00 % eindejaarsuitkering
01-01-2017: 1,00 % loonsverhoging

In deze loonsverhoging is de compensatie voor de aanpassing van de ABP-regeling van loon- naar prijsindexatie verwerkt.

Arbeidsvoorwaarden
– Functiewaardering. De werkingssfeer van de cao is uitgebreid met Beheer Openbare Ruimte (BOR). De functie-indelingssystematiek en het functieraster worden geactualiseerd. Het betreft een technische systeemaanpassing waarbij gekozen is voor de Hay-systematiek. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de onderlinge rangorde van de huidige ijkfuncties in het functieraster.
– Het derde WW-jaar. De werkgevers zijn bereid om de kosten voor de reparatie van de opbouw en duur van het derde WW-jaar, tijdelijk -voor de duur van de looptijd van de cao- voor hun rekening te nemen. In dit kader worden er ook afspraken gemaakt over het voorkomen van werkloosheid door van ‘werk-naar-werk’ trajecten. Ook de bovenwettelijke WW-uitkering bij reorganisatieontslag wordt tijdelijk, voor de duur van looptijd van de cao, gerepareerd. Over de invulling van deze tijdelijke reparatie voeren cao-partijen nader overleg.
– Flexibele schil. Cao-partijen hebben echter geen gedeeld beeld over de omvang en inzet van de flexibele schil binnen de sector. Daarom stellen werkgevers voor een nader onderzoek te doen naar de omvang, inzet en achtergronden van de flexibele schil in de sector en hierover, in samenhang met de visie op de cao van de toekomst, met de bonden in overleg te gaan.
– Inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Uit het oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden de werkgevers het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden op de arbeidsmarkt. Daarom leveren zij graag een bijdrage aan de 100.000-banen-afspraak uit het Sociaal Akkoord.
– Jeugdige werknemers. De werkgevers verlagen de jeugdloonschalen van 22 naar 21 jaar en verhogen de percentages als volgt: voor werknemers van 20 jaar geldt: 95%, voor 19 jaar: 85%, voor 18 jaar: 75% en voor 16- en 17 jarigen geldt: 65%.
– Duurzame inzetbaarheid. Persoonlijke inzetbaarheid maakt deel uit van de reguliere functionerings- en beoordelingscyclus binnen de bedrijven. Er wordt meer nadruk gelegd op het bestaande loopbaanbudget (richtlijn 2% van het individuele jaarloon van de werknemer) door de bepaling uit de bijlage te verplaatsen naar hoofdstuk 8.
– O&O fonds. Werkgevers dragen over 2016 en 2017 jaarlijks 0,2% van de fiscale loonsom af aan de Stichting O&O fonds Afval & Milieubedrijven. De werkgeversbijdrage maakt geen deel uit van de
arbeidsvoorwaardelijke ruimte.
– Werknemersbijdrage vakbonden. Werkgevers verhogen de werknemersbijdrage vakbonden van 16 naar 19 euro per werknemer.

Bron: Mijn Vakbond, 31 maart 2016