Principeakkoord CAO Beeld en Geluid 2010-2011

0
1434


8 januari 2011

CAO-naam
CAO Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Download akkoord CAO Beeld en Geluid
> Principeakkoord CAO Beeld en Geluid 2010-2011

Code Loonheffing
2678

Looptijd
Looptijd CAO van 1-7-2010 tot 31-12-2011 (18 maanden).

Loonmutaties
 Eenmalige uitkering van € 350,00 bruto per 1 januari 2010 (naar rato percentage dienstverband, voor medewerkers die tussen 1 juli 2010 en 31 december 2010 in dienst zijn of zijn geweest). Medewerkers die na 1 juli 2010 in dienst zijn gekomen of vóór 31 december 2010 uit dienst zijn gegaan, krijgen bovengenoemd bedrag naar rato uitgekeerd.
 Per 1 januari 2011 worden de salarisschalen structureel met 1% verhoogd.
 In december 2011 eenmalige uitkering van 0,25% van het jaarsalaris (naar rato percentage omvang dienstverband en duur dienstverband bij uitdiensttreding voor 31-12-2011)

Arbeidsvoorwaarden
Parkeerkosten
Parkeerkosten is geen onderdeel van de CAO maar van de bedrijfsregelingen. Dientengevolge wordt dit in het overleg tussen OR en Directie besproken en worden met de OR wijzigingen overeen gekomen.

Pensioenregeling
Aan de huidige tekst van de CAO met betrekking tot de pensioenregeling zal worden toegevoegd dat de PNO 1 regeling van toepassing is.

Afstemming Werk en Privé
Telewerken. Beeld en Geluid zal in samenwerking met de Ondernemingsraad een onderzoek uitvoeren om na te gaan of er meerdere functies zijn die voor de regeling telewerken in aanmerking komen. FNV KIEM zal in kennis worden gesteld van de onderzoeksresultaten.

Feestdagen. 5 mei wordt helaas geen feestdag, ook niet in lustrumjaren.

Levensfase gericht personeelsbeleid
Eerder Verworven Competenties (EVC’s) registreren. Op verzoek van FNV KIEM zal Beeld en Geluid een onderzoek doen waarbij uitgezocht wordt wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het registreren en eventueel certificeren van EVC’s voor medewerkers op contractbasis bij Beeld en Geluid. Onderzoeksopzet zal worden overeengekomen met de OR die desgewenst advies daarover in kan winnen bij FNV KIEM.

Loopbaanadvies. In de jaarlijkse beoordelings- en functioneringsgesprekken zal het nut en de noodzaak van een (extern) loopbaanadvies aan de orde komen.

Voorstellen m.b.t. employability. Employability blijft onderdeel van het personeelsbeleid conform de bijlage “personeelsbeleid bij Beeld en Geluid”.

Flexwerkers en scholing. Indien noodzakelijk krijgen flexwerkers functiegerichte scholing onder meer gericht op het uitbreiden / verbreden van competenties. Flexwerkers die regelmatig voor Beeld en Geluid werken kunnen indien de werkgever daarmee instemt in aanmerking komen voor de toepassing van de scholingsregelingen zoals die ook voor de vaste werknemers in dienst van Beeld en Geluid van toepassing zijn.

Hoofdstuk 2, In- en uitdiensttreding, artikel 2:1 lid 3.
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden beëindigd met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake opzegging.

Hoofdstuk 5, vakantie en verlof, artikel 5:1 vakantie.
Artikel 1b, leeftijdsdagen afschaffen. Werknemers die nu leeftijdsdagen ontvangen mogen deze behouden, maar het aantal zal niet vermeerderd worden. De tegenwaarde van de niet toegekende leeftijdsdagen zal worden herverkaveld in een persoonlijk benefit budget.

Bron: FNV Kiem, 7 januari 2011