AVV CAO VVT 2010

0
2219


25 februari 2010

AVV CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Download: > AVV CAO VVT 2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 25 februari 2010, nr. 2973, onder UAWnr. 10982.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen