AVV CAO Offshore Catering 2010

0
1353


17 november 2010

Download: AVV CAO Offshore Catering 2010 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Offshore Catering.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16-11-2010, nr. 18240, onder UAW Nr. 11072.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »