AVV CAO Kaaspakhuis 2007-2008

0
432


2 januari 2008

AVV CAO Partikulier Kaaspakhuisbedrijf 2007/2008

Tekst: download

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in het partikulier kaaspakhuisbedrijf 2007-2008

In het besluit wordt ook ingegaan op de werkingssfeeroverlap van deze CAO met de NVUB-CAO, waartegen de NVUB bezwaar heeft aangetekend.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21-12-2007, nr. 248, onder UAW Nr. 10727.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/ of maak gebruik van onze download.