AVV CAO Huisartsenzorg 2009-2010

0
1001


22 september 2009

AVV CAO Huisartsenzorg

Download: > AVV CAO Huisartsenzorg 2009-2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Huisartsenzorg.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 22 september 2009, nr. 14344, onder UAWnr. 10930.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen