AVV CAO Grafimedia 2010-2012

0
1772


24 februari 2010

AVV CAO Grafimedia

Download: > AVV CAO Grafimedia 2010-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Grafimedia.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 februari 2010, nr. 2828, onder UAWnr. 10981.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen