AVV CAO Detailhandel AGF 2007-2008

0
325


11 april 2007

Besluit: Verbindendverklaring van bepalingen van de CAO voor de Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit.

Het besluit is gepubliceerd in de Stcrt d.d. 10-04-2007, nr. 69, onder UAW Nr. 10644. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2008 en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/
U moet op deze pagina de volgende gegevens invoeren bij:
1   Een vinkje bij ‘Algemeen verbindendverklaringen van CAO’s’
2b Het UAW nummer bij Publicatienummer
Druk op ‘vind’.