AVV CAO Architectenbureaus 2009-2010

0
1434


23 oktober 2009

AVV CAO Architectenbureaus

Download: > AVV CAO Architectenbureaus 2009-2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Architectenbureaus.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 oktober 2009, nr. 16099, onder UAWnr. 10937.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen