AVV CAO Architectenbureaus 2007-2008

0
372


20 april 2007

Besluit: tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake aanvullingsregeling en inzake afwikkeling vrijwiilig vervroegd uittreden voor personeel in dienst van architectenbureaus.

Het besluit is gepubliceerd in de Stcrt d.d. 18-04-2007, nr. 75, onder UAW Nr. 10650
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/