Akkoord PPG Industries Fiber Glass 2011

0
1024


17 april 2011

CAO-naam
CAO PPG Industries Fiber Glass BV

Download onderhandelingsresultaat CAO PPG Industries Fiber Glass 2011
> Principeakkoord CAO PPG Industries Fiber Glass 2011

Looptijd
De looptijd van de CAO bedraagt 12 maanden, te weten van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
903

Loonmutaties
De salarissen en de salarisschalen worden als volgt verhoogd:
• 2,0% met ingang van 1 januari 2011.

Arbeidsvoorwaarden

Uitzendkrachten
• Het beleid rond de uitzendkrachten zal met de OR worden besproken en afgestemd.
• Op grond van eerder gemaakte afspraken zal aan 2 specialisten met ingang van 1 mei a.s. een vast dienstverband van PPG worden aangeboden.

Pensioen
PPG zal de minimaal vereiste premie 2011 betalen.

WGA premie
In 2011 zal er geen WGA premie worden ingehouden.

Werkkostenregeling
In het belastingjaar 2011 zal PPG gebruik maken van de overgangsregeling werkkostenregeling. Gedurende deze periode zal PPG de consequenties van de nieuwe werkkostenregeling voor de verschillende vergoedingsregelingen in kaart brengen en een beslissing nemen ten aan zien van het moment waarop de overstap naar het nieuwe fiscale regime het best kan worden gemaakt. In afwachting daarvan worden geen wijzigingen aangebracht in de huidige vergoedingsregelingen.

Benutting fiscale ruimte reiskosten
PPG heeft zich bereid verklaard over 2011 de fiscale ruimte woon-werkverkeer te zullen benutten. Hiervoor zal een deel van de eventuele winstuitkering over 2011 in december 2011 aangewend worden.

Werkgeversbijdrage
De werkgeversbijdrage wordt gecontinueerd conform de AWVN-regeling.

Deeltijdbanenplan PPG
• Voor potentiele deenemers aan Het Deeltijdbanenplan PPG zal een berekening worden gemaakt waarin de effecten van deelneme voor het inkomen zichtbaar zullen worden gemaakt. Tevens zullen zichtbaar worden gemaakt de effecten in het geval van blijvende en duurzame arbeidsongeschiktheid na twee jaar en de voor het Ouderdomspensioen.
• Het naar voren gehaalde pensioen bij een deeltijdbaan wordt door PPG gegarandeerd gedurende de deelname aan de regeling.
• Voor gewerkte meeruren wordt per meeruur 0,85% van het maandsalaris inclusief ploegentoeslag betaald.

Bron: CNV Vakmensen, 14 april 2011