Akkoord CAO Shell 2008-2010

0
1752


5 maart 2008

Naam
CAO Shell Nederland Raffinaderij en Shell Nederland CH

Looptijd
1 maart 2008 tot 1 maart 2010

CAO-code tbv loonheffing
387

Loonmutaties en eenmalige uitkering
1 maart 2008 structureel 3,5%
1 maart 2009 structureel 3,5%
1 maart 2008 eenmalig 0,5%

Arbeidsvoorwaarden
De salaris verhogingen zijn pensionabel. De salarisschalen zullen met hetzelfde percentage worden verhoogd als boven vermeld.
Medewerkers krijgen over het 1 maart 2008 salaris een éénmalige, niet-pensionabele uitkering van 0,5% PBS. Het bonuspercentage zal in 2009 worden verhoogd van 6,5% naar 7%. In ruil voor het verminderen van 4 ADV/VVF-dagen per 1 januari 2008 ontvangen medewerkers een extra PBS verhoging van 2% per 1 maart 2008. De salarisschalen zullen eveneens per 1 maart 2008 met 2% worden verhoogd.
Shell en de bonden hebben beide een eigen opvatting over de waarde van 1 ADV/VVF-dag.
Individuele herberekeningen zullen worden gemaakt indien medewerkers (die op 1 januari 2008 in dienst waren) minder dan 4 ADV/VVF-dagen hebben uitstaan in Shell People.
Lid 3 van CAO Artikel 38 Algemeen erkende feestdagen, zal als volgt in de nieuwe CAO worden opgenomen:
De medewerkers in vijf-ploegendienst die op feestdagen, zoals opgenomen in lid 1, volgens dienstrooster werken, ontvangen daarvoor, boven de voor hen geldende toeslag voor ploegendienst, per gewerkt uur een toeslag van 0,58%
Van het totaal aantal feestdagen dat op een maandag t/m vrijdag valt, zullen vier dagen worden afgetrokken. Voor het resterend aantal dagen zal een vervangend vrije dag worden toegekend.
In 2008 worden VVF-dagen toegekend voor Nieuwjaarsdag, Koninginnedag, 1ste Kerstdag en 2de Kerstdag.
In 2009 worden VVF-dagen toegekend voor Nieuwjaarsdag, Koninginnedag en 1ste Kerstdag.
Indien er in een kalenderjaar 1 VVF-dag is en medewerkers willen toch twee dagen inleggen in de Levensloopregeling, dan kan hiervoor één bovenwettelijke verlofdag worden ingezet.
In de CAO-tekst over koopdagen zal een hardheidsclausule worden opgenomen hoe omgegaan zal worden met medewerkers die maximaal 4 extra dagen willen kopen.

Daarnaast heeft SNR/SNC zich als volgt uitgesproken over loopbaanontwikkeling en flexibiliteit:
Per 2008 zal het POZB-budget voor een periode van drie kalenderjaren worden verhoogd van € 2.500,– naar € 3.300,–.
Het lopen van stages/uitwisselingen binnen Shell (GROW Exchange) zal meer onder de aandacht van medewerkers en leidinggevenden worden gebracht ter bevordering van de loopbaan- en kennisontwikkeling van medewerkers.
Er zal meer bewustzijn worden gecreëerd onder leidinggevenden en medewerkers over het bespreekbaar maken van mogelijkheden om flexibel te werken.
Supervisors binnen SNR en SNC in JG 7 t/m 4 zullen in 2008 één unit van het Leadership Development programma Build volgen. In 2009 zal de opvolger van Build, Frontline Leadership Development Programme worden uitgerold. In dat programma wordt onder andere aandacht besteed aan coaching, moeilijke gesprekken voeren en HR essenties.
HR heeft een adviserende rol met betrekking tot de uitvoering van HR-beleid en HR-regelingen. Deze rol zal extra benadrukt worden via interne communicatie.
Windows kunnen vanwege dringende zakelijke redenen worden gesloten. Medewerkers voor wie dit directe consequenties heeft, zullen individueel worden geïnformeerd door hun direct leidinggevende en met hen zullen nieuwe afspraken worden gemaakt met betrekking tot de assignment-periode.
Verlofbeperkingen (met uitzondering van crisissituaties) zullen tijdig worden aangekondigd en niet langer duren dan strikt noodzakelijk is. Hierover wordt in het reguliere overleg gerapporteerd.
SNR/SNC zal een studie binnen Downstream Manufacturing doen in het kader van de Employee Value Proposition, hoe deze voor jobgroep 8 kan worden verstevigd. Hierover wordt in het reguliere overleg gerapporteerd.
In het kader van flexibiliteit en arbeidsproductiviteit zullen SNR/SNC in een gezamenlijke werkgroep met de bonden en Ondernemingsraden een studie aangaan over roosters en flexibiliteit. Dit zal in 2009 plaatsvinden.
SNR en SNC zullen met afgevaardigden van bonden en ondernemingsraden onderzoeken of het mogelijk is dat 29 februari fictief wordt ingevoerd in het 5-ploegenrooster. Onderzocht zal worden of dit leidt tot een betere spreiding over de ploegen met betrekking tot het werken op Kerstdagen en met Oud & Nieuw.

Overige onderwerpen: SNR/SNC heeft een inspanningsverplichting toegezegd voor het plaatsen van arbeidsgehandicapten.
Verder is het de bedoeling een gezamenlijke SNR/SNC/NAM werkgroep te starten die de Shell Nederland werkgroep adviseert over eventuele wijzigingen in de Shell Nederland verlofspaarregeling en de CAO regeling verlofsparen.
De CAO-tekst met betrekking tot opkomstdagen zal worden aangepast. Doel is dat opkomstdagen ook voor gewone werkzaamheden ingepland kunnen worden. Daarnaast kunnen de opkomstdagen gedurende het hele jaar worden ingepland.
SNR/SNC doen een onderzoek naar het gebruik van call-in en rapporteren daarover in het reguliere overleg.
SNR/SNC en vertegenwoordiging van de bonden zullen kijken naar de handleiding bij de pensioencalculator.
SNR/SNC en vertegenwoordiging van de bonden zullen kijken naar aanpassingen van de CAO-tekst.
De AWVN-bijdrage zal worden gecontinueerd.

FNV en CNV zullen dit akkoord met een positief advies voorleggen aan hun leden.

Bron: FNV Shell, 4 maart 2008