Akkoord CAO Refresco 2015-2017

0
703


10 augustus 2015

CAO Refresco | CAO Menken Drinks

Download Akkoord CAO Refresco 2015-2017
> Akkoord CAO Refresco 2015-2017

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2017.

Loonmutaties
1,50% per 01-07-2015
1,50% per 01-07-2016

Arbeidsvoorwaarden
– Tijdelijke onderbreking van afbouwregeling. Wanneer een werknemer gedurende een afbouwperiode ploegentoeslag opnieuw terugkeert naar een ploegenrooster, waarbij de ploegentoeslag hoger is dan de afbouw, wordt de afbouwperiode ploegentoeslag gedurende de periode van het nieuwe ploegenrooster stopgezet.
– Flexibiliteit. De behoefte aan flexibilisering van arbeid blijft voor de werkgever onverkort bestaan. Partijen hebben in dit kader afgesproken om de studieafspraak in de cao voor de Drankindustrie en de Groothandel in Dranken, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan een jaar urenmodel, nauwlettend te volgen.
– Participatiewet. De werkgever gaat door met zijn inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder Wajonger’s, te laten participeren in het arbeidsproces middels een werkervaringsplaats, stageplaats of leerwerktraject. Werkgever heeft de intentie tot invulling van 2 arbeidsplaatsen. Partijen spreken af tijdens het periodiek overleg deze inspanningen te evalueren.
– WW. Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt. Na de reactie van de minister van SZW op het SER-advies “Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en inrichting WW” en na een eventueel StvdA-advies hierover, zullen cao-partijen, met inachtneming van deze adviezen en de StvdA-aanbevelingen van 24 december 2013 en 11 juli 2014, overleg voeren om inhoudelijk afspraken te maken over een private aanvullende WW-verzekering waarmee de huidige hoogte en duur van de wettelijke WW-uitkering worden gehandhaafd. Zo nodig wordt de cao opengebroken.

Bron: CNV Vakmensen, 17 juli 2015