Akkoord CAO ICK 2012

0
1740


20 december 2011

CAO-naam
CAO ICK

CAO Informatie-, Communicatie en Kantoortechnologiebranche (ICK)

Akkoord CAO ICK 2012
> nog niet beschikbaar

Looptijd
1 jaar (1 januari 2012 t/m 31 december 2012)

CAO-code t.b.v. loonheffing
1296

Loonmutaties
a. De feitelijk betaalde salarissen en de schaalsalarissen worden met ingang van 1 januari 2012 verhoogd met 1,75% volgens de systematiek in cluster 11 van de ICK-cao.
b. De Doelenuitkering wordt per 1 januari 2012 met een 0,5% verhoogd van 1,55% naar 2,05%. De eindeboekjaaruitkering, voor ondernemingen waar geen afspraken over collectieve doelstellingen zijn gemaakt, wordt per 1 januari 2011 verhoogd van 1,085% naar 1,435%.

De salarisschalen voor 18 en 19 jaar komen te vervallen.

Arbeidsvoorwaarden
Wajong. Partijen bij de cao bevelen werkgevers aan een bijdrage te leveren aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van Wajongers (jonggehandicapten). Werkgevers kunnen daarbij gebruik maken van diverse faciliteiten en voorbeelden van instroomafspraken die omschreven worden in het Protocol Wajongers. Partijen zullen het betreffende protocol publiceren op hun websites.

Vakantie. I.v.m. wijziging wetgeving wordt de verjaringstermijn van wettelijke vakantiedagen (20) aangepast van 5 jaar naar een vervaltermijn van 6 maanden. Bij ziekte vindt volledige opbouw van vakantierechten plaats (nu max. 6 maanden).

Projecten.
a. In 2010 is een paritaire projectgroep gestart die de mogelijkheden onderzoekt om naast de huidige middelloonregeling binnen het Bedrijfstakpensioenfonds een CDC-regeling aan te bieden. In 2011 heeft een verdere verdieping plaatsgevonden. Begin 2012 zal het resultaat worden voorgelegd aan de onderhandelingsdelegatie.
b. In 2012 zal een paritaire werkgroep van start gaan die mogelijkheden gaat onderzoeken om ‘het nieuwe werken’ te introduceren in de ICK-cao. Het streven is om met passende, concrete oplossingen op bedrijfstakniveau te komen en op die wijze de ICK-cao voldoende toekomstbestendig te maken. Het nieuwe werken zal worden opgevat in de meest brede definitie. De werkgroep wil zich niet uitsluitend buigen over thuiswerken, bereikbaarheid en kostenvergoedingen maar juist ook over onderwerpen als het wederzijds belang om aan employability te blijven werken, sociale innovatie en het incorporeren van flexicurity in de cao(flexicurity= de behoefte aan flexibiliteit aan werkgeverszijde koppelen aan de behoefte van werknemers aan zekerheid). In deze brede studie zal ook nadrukkelijk gekeken worden naar de houdbaarheid van grensbedragen systematiek. Leden zullen uitgenodigd worden een actieve bijdrage te leveren.
c. Voortzetting projectgroep Enquête toepassing ICK-cao.

Bron: De Unie, 19 december 2011