Akkoord CAO Hochwald 2011-2013

0
858


16 juni 2011

CAO-naam
CAO Hochwald Nederland

Download Akkoord CAO Hochwald 2011-2013
> CAO Hochwald 2011-2013

Looptijd
Looptijd: 1 april 2011 tot en met 28 februari 2013.

Loonmutaties
Per 01-04-2011 zal er sprake zijn van een loonsverhoging van 2% en per 01-04-2012 zal er sprake zijn van een loonsverhoging van 2,1%.

Arbeidsvoorwaarden
Met betrekking tot het onderwerp uitzendkrachten zijn de volgende afspraken
gemaakt:
– er worden maximaal 20% uitzendkrachten ingehuurd als percentage van de vaste personeelsbezetting, zowel gedurende het 1e als gedurende het 2e caojaar.
– er is een maximum per afdeling afgesproken van 40% uitzendkrachten gedurende het eerste cao-jaar en van 30% per afdeling gedurende het 2e loopjaar. De 4 te onderscheiden afdelingen zijn: 1) de blikafdeling,
2) de melkafdeling, 3) de expeditie en 4) de groep overige afdelingen.
– Inclusief de lakstraatuitbreiding zal Hochwald de personeelsbezetting met minimaal 15 personen versterken per uiterlijk 31-03-2013. Bij juiste kwalificaties zal er een voorkeursaanstelling plaatsvinden vanuit de groep
uitzendkrachten.
– Uitzendkrachten die voldoen aan de door Hochwald noodzakelijk gestelde kwalificaties en die per 01-01-2012 9 maanden of langer aaneengesloten via het uitzendbureau aan het werk zijn, zullen een dienstverband worden aangeboden bij Hochwald Nederland b.v.
– In het reguliere najaarsoverleg zal monitoring plaatsvinden op gemaakte afspraken met betrekking tot uitzendkrachten.

Andere afspraken zijn:
· Binnen de veranderingen rondom de aanstaande werkkostenregeling zal de spaarloonregeling op fiscaal toegestane wijze gecontinueerd worden.
· De fiscale ruimte rondom reiskosten met betrekking tot woon-werkverkeer zal op bekende wijze benut worden.
· De vakbondscontributie zal gedurende de looptijd van de cao op fiscaal toegestane wijze met de eindejaarsuitkering verrekend worden.
· De nieuwe wettelijke werkkostenregeling zal per laatst mogelijk moment van 01-01-2014 doorgevoerd worden.
· De afspraak met betrekking tot inzet van een Wajonger, zoals die gemaakt is in de cao 2010-2011 zal gedurende de gehele looptijd van de nieuwe cao gecontinueerd worden.
· De werkgeversbijdrage aan vakbonden zal in overeenstemming met de AWVN-regeling betaalbaar gesteld worden.
· Gedurende de looptijd van de cao zullen vakorganisaties en Hochwald de eerste aanzet tot een levensfasebeleid verder uitwerken en concretiseren.
· De WGA-premie zal duurzaam door de werkgever betaald worden.
· Over pensioenaangelegenheden en tussentijdse wettelijke wijzigingen m.b.t. vakantieaanspraken zal tussentijds overleg met vakorganisaties plaatsvinden.

Bron: CNV Vakmensen, 20 april 2011