Akkoord CAO Equens 2012-2013

0
603


16 mei 2012

Naam
CAO Equens

Akkoord CAO Equens 2012-2013
> Akkoord CAO Equens 2012-2013

Looptijd
De looptijd van de CAO voor werknemers in Nederland van Equens SE is van 1 januari 2012 tot en met 30 september 2013.

Loonsverhogingen
Partijen hebben de volgende structurele salarisaanpassingen van de schaalsalarissen afgesproken:
▪ per 1 januari 2012 van 1,75%;
▪ per 1 januari 2013 van 0,25%;
▪ per 1 juli 2013 van 1,5%.
Daar waar sprake is van een feitelijk salaris, wordt het feitelijk salaris met de genoemde percentages verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
– Op basis van de huidige CAO zou met ingang van 1 januari 2012 de werknemerspremiebijdrage 5% van de pensioengrondslag moeten bedragen. Equens is bereid een korting van 3% op deze werk-nemerspremiebijdrage te verlenen gedurende de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016. Op dit moment resulteert dit in een tijdelijke werknemerspremiebijdrage van 2% van de pensioengrondslag. Deze tijdelijke korting is de compensatie voor het vervallen van de zogenoemde seniorenregeling, zoals genoemd in artikel C.1.3 van de CAO.
– Partijen hebben afgesproken, dat de in artikel C.1.3 van de CAO genoemde seniorenregeling per 1 januari 2013 vervalt.
De werknemer, die op 31 december 2012 gebruik maakt van deze 58-jarigen regeling, behoudt deze regeling. Deze regeling is met ingang van 1 januari 2013 een gesloten regeling, waartoe geen werknemer meer kan toetreden.
– Partijen hebben afgesproken met ingang van 2012 het aantal bovenwettelijke vakantie-uren vast te stellen op 57,6.
Dit betekent, dat werknemers tot en met 44 jaar meer bovenwettelijke vakantie-uren ontvangen dan zij nu ontvangen. Werknemers, die vanaf 2012 in dienst komen, ontvangen 57,6 boven-wettelijke vakantie-uren ongeacht hun leeftijd.
Werknemers, die in 2011 in dienst zijn en 45 jaar of ouder zijn, behouden tot het einde van hun dienstverband het aantal bovenwettelijke vakantie uren, dat zij in 2011 ontvingen. Hun aantal bovenwettelijke vakantie-uren wordt dus bevroren tot het einde van hun dienstverband.
Het saldo vakantie-uren per 31 december 2012, dat de werknemer van 2012 meeneemt naar 2013, heeft een nieuwe verjaringstermijn van 5 jaar. Dit saldo kan door de werknemer worden aan-gewend voor een toekomstige vitaliteitregeling of een eventueel persoonlijk arbeidsvoorwaardelijk budget. Hierbij zal ook de nieuwe vakantiewetgeving worden betrokken.
– Aan artikel B.2.3 over arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt toegevoegd, dat Equens een maand voor de einddatum aangeeft of zij met de betreffende werknemer na genoemde einddatum een nieuwe arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan. Indien deze periode niet in acht wordt genomen, wordt de arbeidsovereenkomst met dezelfde periode verlengd.

Bron: De Unie, 25 april 2012