Akkoord CAO Coca-Cola 2013-2014

0
619


16 april 2013

CAO-naam
CAO Coca-Cola

Akkoord CAO Coca-Cola 2011-2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Verlenging van de huidige cao met een periode van 12 maanden en loopt dus van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014.

Loonmutaties
– Een structurele verhoging van de salarissen en normsalarissen van 1,75% met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2013.

Arbeidsvoorwaarden
– De contouren voor een nieuwe pensioenregeling zijn door partijen vastgesteld en genieten een gezamenlijk draagvlak tussen vakorganisaties, de Ondernemingsraad en CCE-NL. Op korte termijn zullen er, zoals eerder in deze mededeling vermeld, informatiesessies worden georganiseerd voor alle medewerkers. Tegelijkertijd zal CCE een instemmingsverzoek bij de Ondernemingsraad indienen. Zodra de leden van de vakorganisaties zijn geraadpleegd en instemming van de Ondernemingsraad is verkregen, zullen wij ook gezamenlijk optrekken bij het verder vormgeven van de pensioenregeling en het selecteren van de uitvoerder voor de pensioenregeling. Hiervoor zal een aanbesteding worden uitgeschreven. Zodra dit proces is afgerond, zal CCE zorgen dat iedere medewerker de mogelijkheid krijgt voor een individueel gesprek.
– Duurzame inzetbaarheid is en blijft een belangrijk onderwerp. Voortbordurend op de ingeslagen weg, werkt CCE door aan een verdere concretisering van duurzame inzetbaarheid en de bewustwording bij alle medewerkers.
In het kader van Duurzame Inzetbaarheid en toekomstbestendige arbeidsrelaties, zal CCE onderzoeken welke mogelijkheden zij heeft en kan inzetten om de bewustwording bij alle medewerkers te vergroten om haar beleid nader kwalitatief vorm te geven. Thema’s die specifiek in de komende cao periode aan de orde komen zijn: gezondheid & vitaliteit, opleidingsmogelijkheden, ontwikkeling en inzetbaarheid.
– Flexibiliteit: partijen zijn overeengekomen om een werkgroep – bestaande uit werkgever en vakorganisaties – te laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om zo veel mogelijk medewerkers binnen CCE aan het werk te houden en om in geval van volume schommelingen als organisatie flexibel genoeg te zijn.De werkgroep zal in ieder geval kijken naar:
a. de huidige vormen van flexibiliteit in de cao en hoe deze optimaal in gezet kunnen worden
b. uitzendarbeid
De werkgroep zal uiterlijk 1 november 2013 rapporteren aan partijen en komen met haar bevindingen en aanbevelingen.
– Vakantiedagen: partijen zijn overeengekomen om de huidige afspraak ten aanzien van de 5 jaar termijn voor wettelijke vakantiedagen, gedurende de looptijd van deze cao voort te zetten. Partijen zullen gedurende de looptijd van de cao een evaluatie houden en het al dan niet continueren van de verjaringstermijn van 5 jaar opnieuw met elkaar bespreken. Dit mede in het kader van Flexibiliteit.
– Een aantal kleinere wijzigingen op onderdelen waar de afgelopen tijd discussie over is geweest en waar nu overeenstemming over is bereikt. Onder andere het herschrijven van de artikelen met betrekking tot werken op zon- en feestdagen, aanpassen van het cao functieraster en een aantal redactionele wijzigingen.

Bron: De Unie, 16 april 2013