Akkoord CAO ADM Europoort 2013-2015

0
332


7 februari 2013

Naam
CAO ADM Europoort B.V.

CAO-teksten
> Akkoord CAO ADM Europoort 2013-2015

Looptijd
3 jaar

Loonmutaties
Voor de jaren 2013, 2014 en 2015 is afgesproken dat er geen initiële loonsverhoging wordt gegeven maar wel de APC. Hiertegen over staat dat er geen gedwongen ontslagen op economische gronden zijn tot en met 2017.
Tot en met 2017 kan er afgeweken worden van bovenstaande afspraak en dan zullen cao partijen overleggen over de gevolgen daarvan, indien:
– het volume met 30% of meer afneemt door verlies van werkzaamheden of
– AEBT om economische redenen tijdens de looptijd van deze afspraak wil afwijken.
In 2016 zal gekeken worden of deze afspraak verlengd kan worden met een nieuwe periode van 5 jaar.

Arbeidsvoorwaarden
– In de CAO zal worden opgenomen dat nieuwe medewerkers die niet direct een vast dienstverband aangeboden krijgen maar door ADM EBT aangesteld worden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van totaal maximaal 24 maanden.
– Partijen zullen tijdens de looptijd van de cao in een werkgroep een nieuw loongebouw, functionerings- en beoordelingssystematiek ontwikkelen.
– ADMEBT zal een uitkering doen ter hoogte van € 250,00 t.b.v. de aanvullende ziektekosten verzekering. Mocht deze bij ADM Europoort verhoogd worden dan zal ADMEBT deze verhoging volgen.
– ADMEBT zal de gedifferentieerde WGA-premie 100% blijven betalen.
– Als de werknemer zijn wettelijke vakantiedagen niet opneemt voor 1 juli onmiddellijk volgend op het kalenderjaar waarin die werden toegekend, zal de werkgever i.o.m. de werknemer de dagen inplannen en de werknemer zal deze vakantiedagen dan opnemen. Mocht de werkgever de dagen weer intrekken dan zullen deze dagen bij het verlof tegoed worden opgeteld. Verlof van voor 1januari 2013 valt hier niet onder en medewerkers behouden dit verlof. Een bovenwettelijk vakantierecht waarvan geen gebruik wordt gemaakt binnen 5 jaar na de datum waarop het werd toegekend, zal vervallen. Deze verjaringstermijn geldt niet als gebruik wordt gemaakt van de tijdspaarregeling. Indien wettelijk en fiscaal mogelijk krijgen werknemers tevens de mogelijkheid hun bovenwettelijke vakantiedagen te laten uitbetalen.
– Partijen hebben afgesproken dat het AOW “gat” boven de 65 jaar zal worden gerepareerd. Deze reparatie geldt voor maximaal 2 jaar (AOW leeftijd 67). Voor alle groepen geldt dat de werkgever 2/3 deel en de werknemer 1/3 deel maandelijks spaart.
– Medewerkers in dienst vanaf 1januari 2013 vallen onder pensioenregeling die is afgesloten met Aegon/Optas.

Bron: FNV Havens, 6 februari 2013