Besluit Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas 2017

0
465

Besluit Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas 2017
Een werkgever is na de eerste twee jaar loondoorbetaling nog tien jaar verantwoordelijk voor de WGA uitkering die zijn (ex) werknemer ontvangt. Ook bij uitdiensttreden tijdens de eerste twee jaar van ziekte is de werkgever verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkering die de (ex) werknemer ontvangt. De Werkhervattingskas (Whk) is op 1 januari 2007 ingevoerd ter financiering van de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).


Download wettekst Besluit Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas 2017


Jaarlijks besluit
Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur van UWV op grond van artikel 38 Wfsv de premies en parameters vast door middel van het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Dit besluit wordt elk jaar op 1 september gepubliceerd in de Staatscourant. Later in het jaar ontvangt elke werkgever van de Belastingdienst een beschikking met de voor hem van toepassing zijnde gedifferentieerde premie.

Vaststelling Premies
Op grond van artikel 38 lid 2 Wfsv stelt het UWV voor alle takken van bedrijf en beroep een gelijk rekenpercentage en gemiddeld percentage vast voor zowel het premiecomponent ZW als WGA.

In het Besluit Wfsv zijn nadere regels gesteld over de wijze waarop de percentages worden vastgesteld. Ook zijn in dit besluit regels te vinden over de manier waarop kortingen en opslagen moeten worden berekend en welke minimale en maximale premie aan een werkgever in rekening kan worden gebracht. Op grond van het Besluit Wfsv worden door het UWV als laatste parameters vastgesteld  die dienen als basis voor de vaststelling van de individuele premies WGA en ZW.

Sectorpremie
Ingevolge artikel 2.10 van het Besluit Wfsv worden sectorale premies vastgesteld. Per premiecomponent wordt er per sector een premie berekend door de verwachte lasten in de sector in het premiejaar minus de niet-premiebaten te delen door de verwachte premieplichtige loonsom van alle werkgevers in de sector in dat jaar.

Grootte werkgever
De loonsom van een werkgever bepaalt of de organisatie voor de Whk wordt gezien als klein, middelgroot of groot. Dit is vervolgens van belang bij de bepaling of een werkgever een individuele of (deels) sectorpremie betaald.

Voor 2017 is het gemiddelde premieplichtige loon € 32.300. De grenzen tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers zijn daardoor:

  • Grens klein/middelgroot is (10 × € 32.200) = € 322.000.
  • Grens middelgroot/groot is (100 × € 32.200) = € 3.220.000.

Als de organisatie een grote werkgever is wordt een individuele premie  betaald die geheel gebaseerd is op de instroom in de ZW en WGA vanuit deze werkgever. Kleine werkgevers betalen alleen de sectorpremie en middelgrote werkgevers betalen een combinatie van de individuele premie en de sectorpremie.

Eigen risicodrager
Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA en ZW, betalen geen premie voor de collectieve verzekering van UWV.

Wijzigingen 2017
Voor de premiedifferentiatie WGA zijn er twee belangrijke wijzigingen per 1 januari 2017:

  • De laatste wijziging voortvloeiende uit de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) treed in werking welke de WGA-verzekeringen voor werknemers met vaste en flexibele dienstbetrekkingen samenvoegt. Als gevolg hiervan betalen publiek verzekerde werkgevers vanaf 2017 slechts één gedifferentieerde WGA-premie in plaats van twee.
  • grote en middelgrote werkgevers, die het eigenrisicodragerschap beëindigen of beëindigd hebben na 1 juli 2015, betalen vanaf 2017 in de eerste jaren gemiddeld een hogere individuele WGA-premie dan werkgevers die dit op of voor 1 juli 2015 gedaan hebben. Dit vloeit voort uit de Wet verbetering hybride markt WGA. De berekeningswijze van de sectorale premies WGA is ongewijzigd.