AWVN: in CAO-afspraken inzet van uitzendkrachten niet beperken

0
166

De AWVN vindt dat in de CAO geen bepalingen moeten worden opgenomen die een onnodig beperkend effect hebben op de inzet van uitzendkrachten.

AWVN onderschrijft op haar site de oproep van de Stichting van de Arbeid (STAR)

Toelichting AWVN en ABU
Om de beoordeling voor CAO-partijen te vergemakkelijken heeft AWVN samen met de ABU een toelichting gemaakt.

De STAR vraagt cao-partijen om als zij nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de cao-bepalingen over uitzendkrachten in hun cao te heroverwegen, dit te melden aan het secretariaat van de STAR.

Inventarisatie beperkende CAO-bepalingen
Als gevolg van de implementatie van de Europese Uitzendrichtlijn moeten de lidstaten verbodsbepalingen en beperkingen in wet- en regelgeving en cao’s op de inzet van uitzendkrachten in kaart brengen. De Stichting van de Arbeid (STAR) heeft in dat kader vorig jaar een inventarisatie gemaakt van beperkende cao-bepalingen.

In februari 2012 heeft de STAR aan cao-partijen gevraagd per beperking na te gaan of er een rechtvaardigingsgrond bestaat. Een mogelijke rechtvaardigingsgrond dient te voldoen aan de eisen van proportionaliteit, non-discriminatie en objectiviteit. Een beperkende cao bepaling is objectief te rechtvaardigen indien 1) er een legitiem doel mee is gediend, 2) de beperking geschikt is voor het verwezenlijken van dat doel en 3) de beperking passend is en er geen minder vergaande of andere maatregel denkbaar is. Wanneer er geen rechtvaardigingsgrond bestaat, dienen deze beperkingen bij de cao-onderhandelingen door partijen aangepast of opgeheven te worden.

De STAR heeft in februari cao-partijen opgeroepen voor 31 oktober 2012 cao-bepalingen over uitzendkrachten te heroverwegen in het licht van de Uitzendrichtlijn. Daarbij is aan cao-partijen gevraagd de uitkomsten van de heroverweging uiterlijk op deze datum aan de STAR te melden.
De STAR vraagt nu om als cao-partijen nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de cao-bepalingen in hun cao op dit onderwerp te heroverwegen, dit te melden aan het secretariaat van de STAR.

Bron: AWVN, 25 september 2012