Ziekte en loondoorbetalingsverplichting bij cosmetische ingreep werknemer

0
1708

Ziekte en loondoorbetalingsverplichting bij cosmetische ingreep werknemer
De Kantonrechter Middelburg heeft op 8 juli 2012 zich uitgelaten over de vraag in hoeverre sprake is van (opzettelijk veroorzaakte) ziekte indien een werknemer vanwege zijn lichamelijk toestand niet in staat is om te werken omdat werknemer een cosmetische ingreep heeft ondergaan.

Feiten
Gedurende de arbeidsrelatie tussen werkgever en werkneemster heeft werkneemster twee cosmetische ingrepen aan het gezicht ondergaan. Het is onduidelijk of sprake is van zuiver cosmetische ingrepen of dat sprake is van een medisch noodzaak voor de ingrepen. Ten gevolge van deze ingrepen en het herstel hiervan heeft werkneemster 45,6 uur niet kunnen werken. In deze zaak leggen werkgever en werkneemster aan de kantonrechter de vraag voor of sprake is van ziekte waarbij werkgever het loon aan werkneemster dient door te betalen.

Beslissing kantonrechter
Volgens de kantonrechter is de hoofdregel dat indien een werknemer geen arbeid verricht, deze ook geen loon ontvangt. Echter is op deze hoofdregel een uitzondering gemaakt indien een werknemer de arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever dient te komen. In dat geval behoudt een werknemer wel recht op loon. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien een werknemer in verband met ongeschiktheid tengevolge van ziekte niet kan werken, aldus de kantonrechtter.

De kantonrechter oordeelt dat een onderscheid dient worden gemaakt tussen gevallen waarbij sprake is van een medische noodzakelijkheid voor de ingreep en gevallen waarbij enkel sprake is van een zuiver cosmetische ingreep. Tijdens het ondergaan van de cosmetische ingreep – waarbij de medische noodzaak ontbreekt – is volgens de kantonrechter geen sprake van ziekte omdat sprake is van een persoonlijke keuze voor de ingreep door werknemer. Volgens de kantonrechter is de periode daarna – waarbij een werknemer vanwege zijn lichamelijke toestand niet in staat is om te werken vanwege het herstel van de cosmetische ingreep – wel aan te merken als ziekte. De kantonrechter benadrukt dat de wet geen onderscheid maakt tussen de aard en oorzaak van de ziekte. Echter, in een dergelijk geval zou wel sprake kunnen zijn van opzet van de werknemer (voor het ontstaan van de ziekte) waardoor voor werkgever geen loondoorbetalingsverplichting bestaat. Volgens de kantonrechter kan hiervan sprake zijn indien werknemer wist dat hij na de ingreep een bepaalde periode niet zou kunnen werken. In dat geval is er volgens de kantonrechter sprake van een zogenoemde zekerheidsbewustzijn van de werknemer die is aan te merken als opzet. Volgens de kantonrechter is van opzet mogelijk geen sprake indien werknemer vanwege zijn lichamelijke toestand niet in staat is te werken vanwege complicaties die niet bij een normaal te verwachten herstel horen.

In deze zaak heeft de kantonrechter zich uiteindelijk niet uitgelaten over de vraag of voor werkgever een loondoorbetalingsverplichting bestaat omdat onvoldoende duidelijk is of de cosmetische ingrepen medische noodzakelijk of zuiver cosmetische voor werknemer waren.

Bron: Kantonrechter Middelburg 8 juli 2012, LJN: BX5083