Wijziging Toetsingskader AVV

0
316

Per 1 januari 2014 wijzigt het Toetsingskader algemeen verbindend verklaring cao-bepalingen (AVV).

De wijziging heeft hoofdzaak betrekking op de dispensatieverlening van cao-bepalingen door cao-partijen die per 1 april 2014 wijzigt.

De wijziging beoogt een nieuwe impuls te geven aan het dispensatiebeleid van cao-partijen. Overeenkomstig de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid van 12 juli 2012 ‘Dispensatie in cao’s, een transparante procedure’, is het doel dat alle avv’de cao’s een dispensatieregeling bevatten. Bij dit dispensatiebeleid is transparantie van belang. Voor diegenen die om dispensatie verzoeken moet bijvoorbeeld duidelijk zijn welke beoordelingscriteria cao-partijen hanteren en aan welke voorwaarden een dispensatieverzoek moet voldoen. Om die reden komen dispensatieregelingen in cao’s alleen voor algemeenverbindendverklaring in aanmerking als zij transparant zijn. Duidelijk moet zijn tot wie de verzoeker zich moet wenden met een verzoek om dispensatie, aan welke beoordelingscriteria en voorwaarden een dispensatieverzoek moet voldoen en wat de procedure is en welke termijnen hiervoor gelden. De beslissing op het dispensatieverzoek moet te allen tijde schriftelijk en gemotiveerd worden genomen.

Het voornemen tot wijziging van het Toetsingskader AVV met betrekking tot het opnemen van een transparante dispensatieregeling in cao’s is al in 2012 gepubliceerd (Stcrt 2012, 7994). In datzelfde jaar heeft de Stichting van de Arbeid hierover een positief advies uitgebracht met de aanbeveling cao-partijen tot 1 juli 2013 de mogelijkheid te bieden bij vernieuwing van de cao deze aanbeveling in hun cao op te nemen. Omdat de inwerkingtreding van de wijziging is uitgesteld tot 1 april 2014 en cao-partijen tot 1 april 2014 de tijd krijgen om de dispensatiebepaling in cao’s op te nemen, zal er geen nadere overgangsregeling zijn. Cao-partijen zijn namelijk geruime tijd in de gelegenheid geweest te anticiperen op de wijziging van het Toetsingskader AVV.

Gedurende twee jaar zal de dispensatiepraktijk van cao-partijen worden gevolgd en geëvalueerd. Deze evaluatie zal worden afgerond met een breed onderzoek naar maatwerk en flexibiliteit in cao’s.

In het besluit tot wijziging van het Toetsingskader AVV zijn voorts enkele tekstuele verduidelijkingen aangebracht en bij de fondsbepalingen is een voorziening opgenomen voor uitgaven gedaan in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen. Deze laatstgenoemde wijzigingen treden in werking per 1 januari 2014.

Bron: SZW, 28 december 2013