Wet Uniformering Loonbegrip leidt tot kostenstijging

0
2183

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de Wet Uniformering Loonbegrip ingevoerd. Deze wet heeft tot gevolg dat sectoren waar veel werknemers met relatief lage lonen en parttimers werken, worden geconfronteerd met een aanzienlijke loonkostenstijging.

De invoering zal leiden tot een loonkostenstijging die kan oplopen tot boven de 1%. Deze kostenstijging raakt sectoren waar veel mensen werken aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zoals de sectoren contractcatering, schoonmaak- en glazenwassers, beveiliging en uitzenden.

WW-franchise vervalt vanaf 1 januari 2013
Op macroniveau lijkt het kabinet de complexe operatie van deze uniformering budgettair- en loonkostenneutraal door te voeren. Maar werkgevers van (parttime) werknemers met relatief lage lonen krijgen de rekening gepresenteerd. Deze kostenstijging wordt veroorzaakt doordat de WW-franchise vanaf 1 januari gaat vervallen. Werkgevers moeten dan over de totale loonsom WW-premie gaan betalen. Ondanks een premiepercentageverlaging zal de invoering tot een forse loonkostenstijging in bepaalde sectoren leiden. Deze loonkostenstijging komt bovenop CAO- en andere kostenstijgingen.

Administratieve lastenverlichting pakt zuur uit
Hans Simons, voorzitter OSB, mede namens de Veneca (contractcateraars), de Nederlandse Veiligheidsbranche (de professionele beveiligingsbedrijven) en de ABU (de uitzenders): “Wat als een administratieve lastenverlichting is bedoeld, pakt nu wel heel zuur uit voor branches aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar bovendien veel parttime wordt gewerkt. Deze kostenverhoging komt weer bovenop eventuele CAO-verhogingen en verhogingen van sociale lasten. Het is zeer te betreuren dat het kabinet geen structurele oplossing wil bieden. Wij zijn uiteraard bereid om in gezamenlijk overleg naar een passende regeling te zoeken.”

Bron: OSB, 11 oktober 2012