Wet basisregistratie personen (BRP) in werking vanaf 6 januari 2014

0
686

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) treedt op 6 januari 2014 in werking.

> zie ook Ontwerp besluit Wet basisregistratie personen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit besloten op advies van de betrokken partijen. De minister acht het van groot belang dat de wet goed en zorgvuldig kan worden uitgevoerd door gemeenten en aangewezen bestuursorganen. Met de inwerkingtreding van de Wet BRP vervalt het sofinummer definitief, wordt de registratie van niet-ingezetenen mogelijk gemaakt, krijgen gemeenten de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen en worden de procedures rondom de aangifte van vertrek gewijzigd.

Registratie van niet-ingezetenen
De Wet BRP kent een aantal grote vernieuwingen ten opzichte van de Wet gemeente basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). Hierdoor wordt het onder meer mogelijk om naast personen die in Nederland wonen, ook personen die hier niet of slechts voor een korte tijd verblijven (niet-ingezetenen), te registreren. Bij deze registratie van niet-ingezetenen kan het bijvoorbeeld gaan om mensen die tijdelijk werken (niet langer dan 4 maanden) in Nederland.

Buitenlandse werknemers in de uitzendbranche
Ook in de uitzendbranche wordt gewerkt met werknemers die wonen in het buitenland. Deze niet-ingezetenen hebben door hun werk een relatie met de Nederlandse overheid. Tot op heden kunnen zij zich melden bij de Belastingdienst voor een sofinummer. Dit verandert met de komst van de wet Basisregistratie Personen. Alle ingezetenen in Nederland hebben al een burgerservicenummer (BSN). Met de invoering van deze wet krijgen ook niet-ingezetenen een BSN. De Belastingdienst stopt dan met de uitgifte van sofinummers.

Inschrijven als niet-ingezetene
Per 6 januari 2014 kunnen niet-ingezetenen zich persoonlijk en met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) melden bij één van de 18 gemeenten met een inschrijfloket. Op de websites van deze gemeenten staat informatie over openingstijden en het maken van een afspraak. Het inschrijven zal circa een kwartier duren. Het versnelt het proces wanneer de niet-ingezetene zijn adres in het buitenland in getypte vorm meeneemt bij de inschrijving. Na inschrijving krijgt de niet-ingezetene direct een afschrift van zijn geregistreerde gegevens met daarop onder andere het BSN.

Gemeenten waar niet-ingezetenen zich kunnen inschrijven
Alkmaar, Eindhoven, Nijmegen, Almelo, Groningen/Eemshaven, Rotterdam, Amsterdam, Goes, Terneuzen, Breda, Heerlen, Utrecht, Den Haag, Leeuwarden, Venlo, Doetinchem, Leiden, Zwolle.
De meeste gemeenten werken voor individuele inschrijvingen op afspraak.

Bron: Rijksoverheid