Wegnemen geld uit kassa dringende reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst?

0
602

Wegnemen van geld uit de kassa dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

De kantonrechter te Gouda heeft zich op 25 juli 2013 uitgelaten over de vraag of het wegnemen van geld uit de kassa van zijn werkgever een dringende reden oplevert voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelde dat van een dringende reden geen sprake is, maar dat de arbeidsrelatie wel is verstoord en de arbeidsovereenkomst alsnog kan worden ontbonden.

Feiten
Werknemer is sinds de zomer van 2012 in dienst van werkgever, laatstelijk als topstylist in de kapperszaak van werkgever. In september 2012 heeft werkgever werknemer aangesproken over een vermoeden dat hij gelden wegnam uit de kassa van werkgever. Na een emotionele uitbarsting van werknemer op deze aantijgingen hebben partijen besloten om met een schone lei te beginnen. Na verloop van tijd kreeg werkgever echter opnieuw vermoedens dat door werknemer geld uit de kas werd weggenomen. Werkgever heeft daarom op 19 maart 2013 in de winkel camera’s opgehangen (in de keuken en boven de kassa). Op 22 maart 2013 bleek n.a.v. de opgenomen camerabeelden dat werknemer gelden uit de kassa haalde. Werknemer ontdekt de camera’s en haalt deze vervolgens op 30 maart 2013 weg. Diezelfde dag heeft werknemer per SMS aan werkgever zijn verontwaardiging laten blijken over het gebruik van de camera’s. Vervolgens heeft werknemer zich op 1 april 2013 ziek gemeld. Bij brief van 2 april 2013 heeft werkgever werknemer geschorst/op non-actief gesteld. Vervolgens heeft werknemer op 13 mei 2013 aangeboden om zijn werk weer te hervatten omdat hij niet meer arbeidsongeschikt was. Werkgever is niet ingegaan op dit aanbod.

Verzoek werkgever
Werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden. Primair wegens een dringende reden voor ontslag. Subsidiair wegens een verandering in omstandigheden. Werkgever onderbouwt dit en stelt dat uit de opgenomen camerabeelden blijkt dat werknemer onrechtmatig gelden heeft meegenomen uit de kassa werkgever. Ook heeft werkgever het vermoeden dat werknemer eigendommen heeft stukgemaakt, zoals de camera’s in het plafond en de bekabeling van de telefoon en de pinautomaat. Werkgever stelt dat de weggenomen gelden niet zijn afgedragen volgens afspraak en wijst erop dat diverse contante betalingen van klanten uit het kassasysteem zijn verwijderd en dat werknemer de enige is die over de code beschikt om dit te doen. Werkgever geeft aan dat het juist is dat werknemer verantwoordelijk was voor het meenemen van de dagomzet, maar dat dit niet verklaart waarom werknemer gedurende de dag steeds kleine beetjes geld in zijn zak stak zonder dit verder te registreren. Werkgever geeft voorts aan dat er geen kasboek werd bijgehouden en er geen officiële kastelling werd gedaan. De reden dat er camera’s zijn opgehangen was omdat zij geen andere mogelijkheid zag haar vermoedens te controleren.

Verweer werknemer
Werknemer verzoekt om afwijzing van het verzoek, althans in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst een vergoeding toe te kennen van € 4.800,– bruto. Werknemer betwist onrechtmatig geld te hebben weggehaald en/of zaken te hebben stukgemaakt. Wel erkent hij geld uit het ijsbakje, dat dienst deed als kassa, te hebben meegenomen. Werknemer stelt dat dit behoorde tot zijn taakomschrijving en dat hij de bedragen dan in het weekend of op maandag moest afdragen aan werkgever. Ook kwam het voor dat hij geld meenam om het veilig op te bergen of dat het diende als betaling voor zijn overwerkuren. Dit alles volgens afspraak met werkgever. Ook de code om wijzigingen in het kassasysteem aan te brengen was volgens werknemer iedereen bekend, zodat iedereen wijzigingen in het kassasysteem kon aanbrengen. Werknemer voert verder nog aan dat het de verantwoordelijkheid van werkgever is om een deugdelijke financiële administratie te voeren. Nadelige gevolgen hiervan zijn voor haar rekening. Ten aanzien van de camera verklaart werknemer dat hij op 29 maart 2013, na ontdekking van de camera, de camera heeft losgekoppeld en heeft achtergelaten in de salon. De andere camera heeft hij niet zelf weggehaald. Werknemer geeft aan nog steeds inzetbaar te zijn, in elk geval als kapper.

Beoordeling kantonrechter
Werknemer heeft zonder voorbehoud erkend dat hij regelmatig contant geld uit het ijsbakje haalde dat dienst deed als kassa en dit geld in zijn broekzak heeft gestoken. Ter discussie staat of hij de weggenomen gelden zelf heeft behouden of aan werkgever heeft afgedragen. Naar oordeel van de kantonrechter heeft werkgever onvoldoende aangetoond dat werknemer de gelden voor zichzelf heeft gehouden. Daarnaast heeft werkgever erkend geen kasboekadministratie en de kas niet met regelmaat te tellen. Hierdoor is de situatie ontstaan dat achteraf niet kan worden vastgesteld of de volledige dagomzet is afgedragen of niet. De al dan niet aangebrachte wijzigingen in het kassasysteem leveren daarvoor onvoldoende bewijs. Dit geldt ook voor de als dringende reden aangevoerde beschadiging van zaken. Werkgever heeft niet weersproken dat de weggehaalde camera’s zijn ingeleverd. Het is ook niet zeker of werknemer de andere camera heeft meegenomen. De beschadiging aan de overige zaken is onvoldoende onderbouwd. De kantonrechter is daarom van oordeel dat een dringende reden bestaande uit het onrechtmatig wegnemen van geld ofwel beschadiging van eigendommen, niet is komen vast te staan. De arbeidsovereenkomst kan dus niet op grond van een dringende reden worden ontbonden.

Uit de stukken en hetgeen ter zitting is besproken is duidelijk geworden dat de arbeidsrelatie tussen partijen zodanig is verstoord dat een voortzetting niet langer zinvol is. Naar oordeel van de kantonrechter is dit aan beide partijen te wijten. Werkgever had duidelijker kunnen instrueren ten aanzien van het aannemen van contant geld, de bewaring ervan, het bijhouden van een kasboek en de afdracht van het kasgeld. Zeker nadat zij werknemer had aangesproken op het verdwijnen van omzet. Anderzijds had werknemer ook een eigen verantwoordelijkheid om de zaken goed te laten verlopen en misstanden te voorkomen aangezien hij in september 2012 op zijn verantwoordelijkheden is aangesproken. Aldus is de kantonrechter voornemens de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een verandering in omstandigheden. Naar billijkheid zal werknemer een vergoeding worden toegekend ter hoogte van één maand salaris vermeerderd met vakantietoeslag, zijnde € 1728,–, tenzij het ontbindingsverzoek alsnog door werkgever wordt ingetrokken.

Bron: Rechtbank Den Haag, locatie Gouda (kanton), 25 juli 2013. Beschikking is (nog) niet gepubliceerd.

Voor meer informatie over de uitspraak of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Marijke Oosterom Van Diepen Van der Kroef Den Haag, tel. 070 360 3151 of naar mw. mr. Babs Dubois – Van Kleef Van Diepen Van der Kroef Haarlem, tel. 023 542 42 92.