Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie

0
163

Bij de toepassing van loonkostensubsidie op grond van artikel 10d van de Participatiewet ontvangt de werkgever ook een vergoeding van werkgeverslasten.

Deze wordt uitgedrukt in een percentage van de loonkosten waarover de loonkostensubsidie wordt verstrekt. Dit percentage is een gemiddelde van de werkgeverslasten in de verschillende bedrijfstakken.

Hoogte vergoeding werkgeverslasten blijft 23%
Deze vergoeding is per 1 januari 2015 vastgesteld op 23 procent (ministeriële regeling van 5 december 2014, Stcrt. 35743). Op basis van de definitieve vaststelling van de werkgeverspremies over 2016 kan worden geconcludeerd dat de vergoeding van werkgeverslasten per 1 januari 2016 niet wijzigt. De vergoeding werkgeverslasten blijft per 1 januari 2016 dus 23 procent.

Bron: Rijksoverheid, 3 december 2015