UWV loopt vooruit op wijzigingen Wtl

0
284

Op 1 januari treden wijzigingen op de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) in werking. Deze zijn onderdeel van de Verzamelwet SZW 2019. Vooruitlopend daarop heeft UWV per 1 oktober de werkwijze aangepast.

UWV en Belastingdienst hebben een toelichting gepubliceerd, omdat zij veel vragen kregen over de datum van inwerkingtreding en de wijze waarop UWV met deze wijziging om zal gaan. De toelichting bij de Verzamelwet is op deze punten niet voldoende duidelijk.

Kalendermaand
Bij de beoordeling van aanvragen voor doelgroepverklaringen LKV voor de loonkostenvoordelen (zie hoofdstuk II van de Wtl) wordt conform de wet door UWV getoetst op de voorwaarde dat de aanvrager in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing tot een van de doelgroepen van het loonkostenvoordeel behoort.

Praktijkroute
De voorwaarde van de ‘kalendermaand’ heeft in het verleden tot afwijzingen van de doelgroepverklaring LKV geleid. Dit speelt met name bij de Praktijkroute. Er is dan bijvoorbeeld pas kort voor de dienstbetrekking een loonwaardebepaling gedaan door de gemeente. De loonwaardebepaling valt dan net na de kalendermaand voorafgaand aan de dienstbetrekking en wordt om die reden conform de wetgeving afgewezen.

Voorwaarde gewijzigd
Aangezien het onwenselijk is dat deze situaties niet leiden tot een aanspraak op de loonkostenvoordelen, wordt de voorwaarde ‘kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing’ bij alle loonkostenvoordelen gewijzigd in ‘de maand voorafgaand aan de dienstbetrekking of herplaatsing’. Voor het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden komt daar nog de toevoeging bij ‘of op de eerste dag van de dienstbetrekking.’ De reden hiervoor is dat de beschikking voor de loonwaardebepaling bij de Praktijkroute door gemeenten soms pas op de eerste dag van de dienstbetrekking wordt geregistreerd, terwijl de loonwaardebepaling zelf al eerder is gedaan. Het is niet wenselijk dat de aanvraag voor een doelgroepverklaring LKV in deze gevallen wordt afgewezen.

UWV anticipeert vanaf 1 oktober
Door het gebruik van het woord ‘terugwerkende kracht’ kan de tekst zo worden gelezen dat het wetsvoorstel met terugwerkende kracht in werking zal treden. Dat is niet het geval. De werkwijze van UWV wordt voor nieuwe aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV die worden ontvangen vanaf 1 oktober 2018 wel alvast aangepast, vooruitlopend op de wetwijziging. UWV zal vanaf 1 oktober a.s. anticiperen op de nieuwe regels.

Herstelactie
UWV zal bovendien een beperkte herstelactie uitvoeren op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en voor de LKV Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Een bredere herstelactie is uitvoeringstechnisch niet mogelijk binnen de resterende periode in 2018. Voor alle LKV’s wordt voor nieuwe aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV die worden ontvangen vanaf 1 oktober 2018 geanticipeerd op de nieuwe wetgeving. De wijziging heeft geen gevolgen voor aanvragen voor het LKV oudere werknemer en LKV arbeidsgehandicapte werknemer die voor die datum al zijn ingediend.

Coulance na 1 januari
Na 1 januari 2019 zal UWV de nieuwe wetgeving toepassen bij aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV die zien op dienstbetrekkingen en herplaatsingen die zijn aangevangen op of na die datum. Voor dienstbetrekkingen en herplaatsingen die voor 1 januari 2019 zijn gestart zal UWV ook bij aanvragen die na 1 januari 2019 binnenkomen nog de regels van 2018 toepassen. SZW heeft UWV gevraagd coulant met deze aanvragen om te gaan door – indien dat voor de aanvraag gunstiger is – alvast te anticiperen op de nieuwe wetgeving.

Bron: Rijksoverheid.nl, 25 oktober 2018