Uitruilen van loon – extraterritoriale kosten

0
8374

3 maart 2011

Marcel van Loon, analist en loonexpert van FlexService, geeft een toelichting op de Cafetariaregelingen – Uitruilen van loon in verband met extraterritoriale kosten


Marcel van Loon, analist bij FlexService

Uitruilen van loon en extraterritoriale kosten

Zowel de ABU-CAO als de NBBU-CAO bevatten een paragraaf waarin een cafetariaregeling behandeld wordt (ABU artikel 22, lid 5 en NBBU artikel 22, lid 4). In beide gevallen handelt het over de uitruil van loon voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen in verband met extraterritoriale kosten.

Buitenlandse uitzendkrachten
Beide regelingen zijn gericht op buitenlandse uitzendkrachten die woonachtig zijn in het land van herkomst en daarom kosten maken voor dubbele huisvesting, vervoer van en naar hun woonplaats in het land van herkomst en extra uitgaven voor levensonderhoud.

Doelbedrag
In veel gevallen verzorgt het uitzendbureau de huisvesting en het vervoer van en naar de woonplaats. De kosten die hiermee gemoeid zijn mogen middels een cafetariaregeling bij de uitzendkracht in rekening gebracht worden en noemt men het ‘doelbedrag’.

Uit te ruilen loon
Zowel bij de ABU als bij de NBBU mag loon inclusief onregelmatigheidstoeslag worden uitgeruild. Daarnaast is uitruil van overwerkloon, compensatie-uren en bovenwettelijke vakantiedagen toegestaan. Het bedrag dat uitgeruild mag worden noemt men de ‘ruimte’ en is begrensd. Het mag niet groter zijn dan 30% van het loon vóór uitruil en het loon ná uitruil moet ten minste het voor de uitzendkracht geldende minimumloon zijn.

Waarderingsfactor
Over het uitgeruilde loon wordt niet gereserveerd, waardoor de uitzendkracht minder reserveringen opbouwt dan wanneer er geen loon uitgeruild zou zijn. Ter compensatie wordt bruto loon waarover gereserveerd zou zijn niet één-op-één uitgeruild, maar wordt hoger gewaardeerd, waardoor de netto waarde ervan 100/81 maal de bruto waarde is. Loon waarover niet gereserveerd zou zijn wordt daarentegen wel één-op-één uitgeruild.

Uitruil
Bij de feitelijke uitruil wordt bepaald welk deel van het doelbedrag uitgeruild kan worden tegen bruto loon waarover gereserveerd wordt. Als dit onvoldoende is, dan wordt bepaald of het restant uitgeruild kan worden tegen bruto loon waarover niet gereserveerd wordt. Als ook dit onvoldoende is, dan wordt het restant ingehouden op het netto loon van de uitzendkracht.

Nut van deze regelingen
Het toepassen van de beschreven regelingen heeft voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever.
De werknemer betaalt geen loonheffing over het uitgeruilde bedrag, waardoor het netto loon na uitruil hoger is. In het eerste deel van dit artikel is beschreven dat “dit voordeel vaak teniet wordt gedaan doordat uitkeringen in de toekomst (zoals vakantiegeld en pensioen) gebaseerd zijn op het belastbare loon na uitruil”. In dit geval is daar geen sprake van, omdat de uitzendkracht hiervoor gecompenseerd wordt.
Voor de werkgever levert toepassing van deze regelingen lagere premies werknemersverzekeringen op.

Bronnen: ABU CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014, versie juli 2010, Wijzigingen ABU CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 per 1 januari 2011, NBBU CAO voor uitzendkrachten 30 maart 2009-31 decemer 2013 3e druk: januari 2011


Lees ook: Cafetariaregelingen, hoe zit het?


> CAO ABU, meer informatie
> CAO NBBU, meer informatie
> Schema voor uitruil van loon in NBBU-cao