Uitbreiding ketenaansprakelijkheid

0
1212

1 december 2013

Het kabinet heeft aangekondigd de ketenaansprakelijkheid voor betaling van het loon uit te breiden.

> Voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies

opdrachtgevers aansprakelijk
Daarmee wil het kabinet bereiken dat opdrachtgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor betaling van het cao-loon. In de praktijk komt het namelijk voor dat een onderaannemer die werknemers onderbetaalt ineens verdwenen is. Als dan een opdrachtgever die in zee is gegaan met deze onderaannemer aansprakelijk kan worden gesteld voor betaling van het loon, kan de werknemer alsnog zijn volledige loon ontvangen.

In Nederland hebben we nu alleen een ketenaansprakelijkheid in de uitzendsector (de inlenersaansprakelijkheid) en deze is beperkt tot het wettelijk minimumloonniveau. Een inlener is gevrijwaard van deze aansprakelijkheid als hij personeel inleent van een gecertificeerde uitzendonderneming.

Civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor betaling van het cao-loon voor alle sectoren
Het plan van het kabinet is om civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor betaling van het cao-loon in te voeren, voor alle sectoren, zodat ook bij aanneming van werk de hoofdaannemer of bij opdrachtovereenkomst de opdrachtgever kan worden aangesproken op de loonbetaling aan betrokken werknemers.

De werknemer of uitzendkracht krijgt de mogelijkheid om andere partijen (schakels) in de keten aan te spreken op betaling van het loon. Hiermee worden partijen in de keten hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het cao-loon.

Met de invoering van de algemene ketenaansprakelijkheid voor loon wil het kabinet opdrachtgevers en aannemers aanpakken die weten of zouden moeten weten dat op basis van de overeengekomen prijs voor de opdracht of aanneemsom, de werknemers/uitzendkrachten niet het juiste loon kunnen ontvangen.

De minister verwacht dat van deze civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid een sterke preventieve werking zal uitgaan.

Vrijwaring
Voor opdrachtgevers en aannemers die zich wel aan de regels houden en een verantwoorde prijs hanteren, wil het kabinet niet dat zij het slachtoffer worden van wanbetaling van andere schakels in de keten. Daarom wordt het mogelijk voor deze opdrachtgevers en aannemers om zich te vrijwaren. Over de vormgeving van de vrijwaring vindt overleg plaats met sociale partners. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat het een adequaat en effectief systeem moet zijn waarin de opdrachtgever een inspanning levert die redelijkerwijze gevraagd kan worden en ertoe bijdraagt dat de betrokken werknemers het juiste loon ontvangen.

Bestuursrechtelijke ketenaanpak
Naast de civielrechtelijke aanpak wordt een bestuursrechtelijke ketenaanpak ingevoerd bij de handhaving van het wettelijk minimumloon. Dit houdt in dat de Inspectie SZW bij onderbetaling een boete en/of een last onder dwangsom kan opleggen aan een andere schakel in de keten. Momenteel kan dit alleen bij de directe werkgever. Deze aanpak biedt een meerwaarde voor de benadeelde werknemers omdat er meer mogelijkheden ontstaan om onderbetaling tegen te gaan.

Bron: Voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies