Sociale verzekeringen 1 juli 2010

0
1889

23 juni 2010

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2010 omhoog. Het kabinet heeft eerder dit jaar al een tweetal maatregelen genomen om de stijging van de gemiddelde sectorpremie te dempen.

De uitkeringen worden verhoogd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). Het minimumloon stijgt van € 1407,60 naar € 1416,00 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.

Het minimumloon was 1 januari 2010 gestegen van 1398,60 euro naar 1407,60 euro bruto per maand.

Premiepercentages 2010
Vanaf 2010 gelden de volgende premiepercentages. De premies volksverzekeringen (AOW, ANW en AWBZ) zijn verschuldigd door werknemers; werkgevers nemen de premies werknemersverzekeringen voor haar rekening.

De twee maatregelen om de stijging van de gemiddelde sectorpremie te dempen zijn:

  • de termijn waarbinnen sectoren hun tekorten moeten inlopen wordt verlengd van 3 naar 5 jaar;
  • voor 2009 en 2010 zijn de lastenplafonds verlaagd; werkloosheidsuitgaven boven deze plafonds komen niet ten laste van het sectorfonds.
Premiepercentages (blijven gelijk per 1 juli) Werknemers Werkgevers
AOW 17,90 0,00
ANW 1,10 0,00
AWBZ 12,15 0,00
WAO/WIA-basispremie (Aof) 0,00 5,70
Uniforme WAO-premie (Aok) 0,00 0,07
WGA-rekenpremie (Werkhervattingskas) 0,00 0,59
AWf-premie 0,00 4,20
ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers 0,00 7,05
UFO 0,00 0,78
UFO-ERD ZW 0,00 0,72
Sectorpremie gemiddeld 0,00 1,48
Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang 0,00 0,34
Max. premieloon werknemersverzekeringen per dag 186,65
Max. bijdrageloon ZVW per jaar 33.189,00
Franchise AWf-premie per dag 64,00

 
AOW, WW, WIA en WAO omhoog
AOW’ers zien hun netto-uitkering met tussen de 2 en de 6 (was 5) euro per maand stijgen. Ook mensen met WW, WIA en WAO gaan er over het algemeen op vooruit. De uitkeringen worden verhoogd met 0,6%. De exacte bedragen hangen af van persoonlijke omstandigheden. Voor de berekening van de WW-, WIA- en WAO-uitkering geldt bovendien een maximum inkomen; verdient men meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 januari 2010 vastgesteld op 187,77 (was 186,65) euro bruto per dag. Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt gedurende het jaar niet aangepast en blijft derhalve 186,65 per dag bedragen.

AOW
AOW’ers die getrouwd zijn of samenwonen hebben elk een eigen recht op een AOW-pensioen. De hoogte daarvan is gelijk aan de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande bedraagt 70 procent van het netto minimumloon en dat voor een eenoudergezin 90 procent. Bij die laatste groep gaat het om pensioengerechtigden die een kind hebben jonger dan achttien jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.

Gehuwde AOW’ers met partner onder 65 jaar
Voor gehuwde AOW’ers van wie de partner jonger is dan 65, gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is het pensioen gelijk aan 50 procent van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde). Zoals bekend vervalt de AOW- partnertoeslag per 2015 (bruto 701,49 euro, was 698,58 euro, per maand). Is het recht op pensioen al ingegaan voor 1 februari 1994 dan valt de AOW’er onder een overgangsregeling en is het pensioen 70 procent van het netto minimumloon. De toeslag is dan maximaal 30 procent.

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2010. In deze bedragen is nog geen rekening gehouden met de tegemoetkoming AOW van 34,26 euro bruto per maand. De vakantie uitkering wordt in de maand mei beschikbaar gesteld.

 

AOW per 1 januari 2010 Bruto p.mnd Bruto vak. uitk.
p.mnd
Gehuwden € 701,49 € 40,66
Gehuwden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar) € 1.402,98 € 81,32
Maximale toeslag € 701,49
Ongehuwden € 1.022,85 € 56,93
Ongehuwd met kind tot 18 jaar € 1.295,62 € 73,18
AOW-pensioen ingegaan vóór 1-2-1994
Gehuwden zonder toeslag (partner
jonger dan 65 jaar)
€ 1.022,85 € 56,93
Maximale toeslag € 380,13
Gehuwden met maximale toeslag (partner
jonger dan 65 jaar)
€ 1.402,98 € 81,32

De toeslag bedraagt maximaal 701,49 euro bruto per maand. Hoe hoog de toeslag precies is, hangt af van het inkomen van de werkende jongere partner.

De bij deze bruto bedragen behorende netto-uitkeringen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben.

Netto AOW gehuwden en alleenstaanden (exclusief tegemoetkoming AOW). Als beide partners boven de 65 jaar zijn, krijgen zij dus allebei de uitkering.

1-7-2010 1-1-2010 verschil
Netto AOW gehuwden
per maand € 652,04 € 649,34 € 2,70
vakantietoeslag € 37,80 € 37,83 € 0,03
Totaal € 689,84 € 687,17 € 2,67
Netto AOW alleenstaanden
per maand € 950,74 € 946,21 € 4,53
vakantietoeslag € 52,92 € 52,96 € 0,04
Totaal € 1003,66 € 999,17 € 4,49

ANW
De Algemene nabestaandenwet (ANW) is een volksverzekering die recht geeft op een uitkering aan volwassenen van wie de partner is overleden. Het kan gaan om een huwelijkspartner of een partner met wie zij ongehuwd samenwoonden. De uitkering bedraagt maximaal 70 procent van het netto minimumloon. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering. De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. Uitkeringen worden er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50 procent van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere). Nabestaanden die voor januari 1996 al een AWW-uitkering (de voorganger van de ANW) ontvingen, krijgen in ieder geval een bodemuitkering van 30 procent van het brutominimumloon, ook als hun inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens.

In onderstaand overzicht zijn de bruto ANW bedragen opgenomen. De bedragen zijn weergegeven exclusief de tegemoetkoming ANW. Deze bedraagt bruto 16,78 euro per maand.

 

  Bruto p.mnd Bruto vak.uitk.p.mnd
Maximale nabestaandenuitkering € 1.094,74 € 68,64
Halfwezenuitkering € 248,28 € 19,60
Wezenuitkering tot 10 jaar € 350,32 € 21,96
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar € 525,48 € 32,95
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar € 700,63 € 43,93

Wajong
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonge gehandicapten en studenten die arbeidsongeschikt zijn een uitkering op minimumniveau. De grondslag op basis waarvan de uitkering wordt berekend gaat per 1 januari 2010 omhoog. Ook de grondslagen voor Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, worden op die datum verhoogd.

Per 1 januari 2010 zijn deze bruto grondslagen (exclusief vakantietoeslag) per dag:

 

Wajong vanaf Bruto per dag
23 jaar ten hoogste € 65,10
22 jaar ten hoogste € 55,34
21 jaar ten hoogste € 47,20
20 jaar ten hoogste € 40,04
19 jaar ten hoogste € 34,18
18 jaar ten hoogste € 29,62

Naast de Wajong-uitkering heeft elke Wajong-gerechtigde onder de 23 jaar recht op een tegemoetkoming. Deze compenseert (deels) de inkomensachteruitgang