Premies 2015

0
280

Laatste update 6 januari 2015

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie (16 december 2014):

  • 18-11: Basispremie StiPP toegevoegd
  • 18-11: Minimale en maximale premie Whk voor grote werkgevers toegevoegd
  • 28-11: Pluspremie StiPP toegevoegd
  • 28-11: Premie ZW-A ABU toegevoegd
  • 02-12: Premie AWF, juiste percentage
  • 07-12: Maximale premie WGA-vast en WGA-flex voor grote werkgever aangepast
  • 16-12: Premie ZW-A NBBU toegevoegd
  • 06-01: Tekst pensioenpremie aangepast en transitievergoeding opgenomen als element

 

Premies 2015 
Door het ministerie van SZW zijn de volgende premiepercentages opgenomen in de begroting voor 2015.
De premies ZVW, WW en WIA zijn nog niet gepubliceerd in de Staatscourant, en daarom nog niet 100% definitief. De premie Sectorfonds en de sectorale premies voor de Whk zijn wél gepubliceerd en dus definitief. Daarnaast zijn uit de CAO’s enkele andere kostprijselementen afgeleid. Als u deze combineert met bedrijfsspecifieke elementen, zoals het verzuim, leegloop, etc. kunt u een kostprijsindicatie voor 2015 maken.

Trend in de kostprijs
De overheid is dit jaar snel met het bekend maken van de premies voor de sociale zekerheid, maar de premie 2015 voor de Plusregeling van StiPP is nog niet bekend, net zomin als de gemiddelde rekenpremie voor de aanvulling op de Ziektewet.

Op basis van de nu bekende informatie zal de kostprijs voor 2015 ongeveer gelijk zijn aan die van 2014. Weliswaar gaan de premies voor de WW en Arbeidsongeschiktheid omhoog, maar die voor het sectorfonds en de zorgverzekering dalen.
De belangrijkste variabele voor de kostprijs zal net als in 2014 de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas zijn. De sectorbepaalde premie voor kleine werkgevers is gestegen, maar de premie voor individuele uitzendorganisaties kan daar sterk van afwijken, afhankelijk van het verzuim dat zij hadden in 2013.

In 2015 is 5 mei een officiële feestdag, waardoor de reserveringen voor vakantiedagen en feestdagen wat hoger zijn dan in 2014.

Pensioenpremies
Het premiepercentage wordt jaarlijks door het bestuur van het pensioenfonds vastgesteld en kan dus ieder jaar wijzigen. De premies voor 2015 zijn ongewijzigd. De uurfranchise voor het pluspensioen is vastgesteld op € 6,09. Nieuw voor 2015 is dat de pensioenregeling nu ook een maximum pensioengevend salaris kent. Voor 2015 is die vastgesteld op € 27,76.

  Totaal over
grondslag               
Werkgeversdeel Werknemersdeel              
Premie Basisregeling 2,6% 2,6% 0,0%
Premie Plusregeling 12,0% 8,0% 4,0%
Franchise Plusregeling € 6,09 n.v.t. n.v.t.
Max. pensioengevend uurloon € 27,76

 

Premies

 

Fonds Verzekering Percentage Opmerking
    2015 2014  
Aof WAO, WGA, IVA, Kinderopvang 5,25% + 0,5% 4,95% +0,5% Geldt voor alle fases en premiegroepen, inclusief 0,5% premie kinderopvang.
Aok WAO 1e 5 jaar 0,00% 0,00% Geldt voor alle fases en premiegroepen.
AZW Aanvulling uitkering UWV 1e ziektejaar premiegroep I


Aanvulling uitkering UWV 1e ziektejaar premiegroep II

ABU 1,74% (wg 1,16%, wn 0,58%)

NBBU 1,14% (wg 0,57%, wn 0,57%)


ABU 3,28% (wg 1,95%, wn 1,33%)

NBBU 2,21% (wg 1,10%, wn 1,11%)

ABU 1,72% (wg 1,14%, wn max. 0,58%)

NBBU 1,78% (wg 0,89%, wn max. 0,89%)


ABU 3,41% (wg 2,08% wn max. 1,33%)

NBBU 3,12% (wg 1,56% wn max. 1,56%)

ABU aanvulling tot 91%, zie ook CAO bijlage II
NBBU aanvulling tot 90%, zie ook CAO bijlage 3.
De genoemde premie is de totale premie voor wg en wn.

Een deel mag worden doorberekend aan de wn.
Premie is een gemiddelde voor de AZW-verzekerde bedrijven, anders eigen inschatting maken.
AWF WW, werkgeversaandeel 2,07% 2,15% Geldt voor alle fases en premiegroepen.
Sectorfonds

 
WW eerste 6 maanden, staartlasten ZW en WGA. I 5,18%
II 5,89%
I 5,72%
II 6,82%
Met uitzendbeding, premiegroep IA en premiegroep IIA.
WW eerste 6 maanden, staartlasten ZW en WGA. 4,57% 4,81% Zonder uitzendbeding, premiegroep IB + IIB.
Sfn/Ufo Kinderopvang
Is vanaf 2014 onderdeel van de basispremie WAO/WGA.
0,50% 0,50% Is onderdeel van de premie WAO/WGA.
Whk vanaf 2014 Publieke stelsel:
ZW-Flex


WGA-vast


WGA-flex

4,05% (kleine wg)
0,08% – 7,08% (grote wg)


0,19% (kleine wg)
0,12% – 0,92% (grote wg)


1,49% (kleine wg)
0,06% – 5,96% (grote wg)

4,44% (kleine wg)
0,14%-7,77% (grote wg)


0,14% (kleine wg)
0,12%-1,96% (grote wg)


0,82% (kleine wg)
0,14% – 3,28% (grote wg)

Geldt voor alle fases en premiegroepen.
De premie voor middelgrote wg is een glijdende schaal van sectorbepaald naar individueel.
Whk vanaf 2014 Eigenrisicodragers:


ZW-Flex

WGA-vast

  Voorziening of premie verzekeraar


Voorziening of premie verzekeraar

WGA-flex tot en met 2015 per definitie publieke stelsel.
ZvF Zorgverzekeringswet 6,95% 7,50% Geldt voor alle fases en premiegroepen.


Reserveringen

De reserveringen binnen de CAO van de ABU en NBBU zijn voor 2015 als volgt berekend: Meer informatie

Voorzieningen

Voorziening 2015 2014 Opmerking
Sociaal Fonds  0,2% 0,2% Geldt voor ABU en NBBU
Scholing 1,02% 1,02% ABU: alleen kandidaten in fase A
NBBU: alleen de eerste 78 weken
Leegloop     Dit percentage dient u zelf te bepalen
Ziekte     Dit percentage dient u zelf te bepalen


Wachtdagcompensatie

  2015 2014 Opmerking
Premiegroep I 0,71% 0,71%  Geldt voor contracten met uitzendbeding uit de ABU CAO (AVV verklaard)
Geldt voor alle fasen van de NBBU
Premiegroep II 1,16% 1,16%  Geldt voor contracten met uitzendbeding uit de ABU CAO (AVV verklaard)
Geldt voor alle fasen van de NBBU


Transitievergoeding

Nieuw voor 2015 is de transitievergoeding. Het vervelende daarvan is dat hij ook geldt voor werknemers die nu al in dienst zijn én dat onderbrekingen langer dan 6 maanden moeten hebben geduurd, i.p.v. de 3 maanden die van oudsher voldoende waren. Over de hoogte van de voorziening die u moet treffen, is geen algemene uitspraak te doen. Zie voor meer informatie de uitleg over de transitievergoeding.

Overige kosten
Hierboven staan de onderdelen van de kostprijs die min of meer vastliggen. Daarbovenop berekent u natuurlijk een marge om tot uw tarief te komen. Daarbij houdt u rekening met uw eigen kostenstructuur die vooral wordt bepaald door uw personeelskosten, huisvesting, marketing, enz. Daarnaast heeft u minder zichtbare kosten, zoals die voor lidmaatschap van de branche- en andere organisaties, abonnementen op tijdschriften en websites, etc. Deze moeten uiteraard ook worden terugverdiend.

Onderstaande heeft strikt genomen geen betrekking op de kostprijs, maar maakt het beeld wel compleet.

Uurvergoedingen
• De nieuwe minimumlonen zijn bekend
• De normtabel van de ABU stijgt in januari niet. Let op: de feitelijke lonen van uitzendkrachten die werken op basis van de ABU-loontabel, stijgen wél per 29 december met 1,8%. De instroomtabel wordt gelijk aan het nieuwe wettelijk minimumloon.

Netto vergoedingen
De regelingen omtrent onbelaste reiskostenvergoeding veranderen niet in 2015. Dat betekent dat de maximale onbelaste km-vergoeding €0,19 blijft.

Bronnen

Rijksoverheid, begroting 2015
UWV Premienota Whk 2015
UWV Premievaststelling 2015
StiPP