Ontslag wegens rol in erotisch getinte film?

0
1652

21 maart 2011

In de zaak die op 1 februari 2011 voor de kantonrechter te Leeuwarden speelde, was werkneemster op staande voet ontslagen wegens het in haar vrije tijd meewerken aan een opname voor een erotisch getinte film.

Werkneemster kon zich in het gegeven ontslag op staande voet niet vinden en vorderde doorbetaling van het loon.

Feiten
Erotische film
In het kader van haar opleiding als leerling kok is werkneemster voor bepaalde tijd van 1 jaar op 1 september 2009 in dienst getreden bij werkgever. Werkneemster werkte in de keuken van het hotel van werkgever. In februari 2011 komt werkgever erachter dat werkneemster in haar vrije tijd in een erotisch getinte film heeft gespeeld. De film was tegen betaling voor de kijker toegankelijk op een erotische website.

Ontslag wegens algemeen toegankelijke beelden
Werkgever ontslaat werkneemster op staande voet omdat zij niet geassocieerd wenst te worden met de door werkneemster ondernomen activiteiten. Werkneemster zou met haar gedrag de huisregels van het hotel hebben overschreden. Door het gedrag van werkneemster is haar goede reputatie aangetast en ondervindt werkgever hierdoor schade. Het feit dat werkneemster de film in haar privétijd heeft gemaakt en dat werkneemster geen contact heeft met klanten van het hotel, zijn volgens werkgever niet van belang. Het gaat er volgens werkgever om dat het bekend is dat een medewerker van het hotel heeft meegewerkt aan het opnemen van een erotisch getinte film en het feit dat de beelden algemeen toegankelijk zijn.

Oordeel kantonrechter
Film alleen in privésfeer – geen raakvlak met bedrijf
Bij de beoordeling van het geschil neemt de kantonrechter alle omstandigheden van het geval in aanmerking. De aard en de ernst van de dringende reden worden daarbij afgewogen tegen de persoonlijke omstandigheden van werkneemster. Gelet op alle omstandigheden oordeelt de kantonrechter dat de handelswijze van werkneemster geen dringende reden oplevert. De handelingen van werkneemster hebben zich alleen afgespeeld in de privésfeer en hebben geen enkel raakvlak met de bedrijfsactiviteiten van het hotel en met de functie van werkneemster.

Geen vrees voor negatieve reclame of reputatieschade
Bovendien heeft werkneemster geen enkel contact met klanten van het hotel. De kantonrechter stelt daarbij vast dat een vroegtijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst gevolgen heeft voor het succesvol afronden van de opleiding van werkneemster. Volgens de kantonrechter heeft werkgever niet aannemelijk weten te maken dat bij continuering van de arbeidsrelatie het hotel moet vrezen voor negatieve reclame en reputatieschade. Het ontslag op staande voet kan geen stand houden. De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd en veroordeelt werkgever tot betaling van het achterstallige salaris.

Bron: www.rechtspraak.nl, LJN: BP4009 Sector kanton Rechtbank Leeuwarden