Ontslag op staande voet via WhatsApp

0
1202

Ontslag op staande voet via WhatsApp
De wet bepaalt dat zowel de werkgever, als de werknemer de arbeidsovereenkomst onverwijld kan opzeggen om een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die dringende reden. Uit de zaak van 7 oktober 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:6978), waarin de kantonrechter Amsterdam heeft geoordeeld, blijkt dat de mededeling (onder andere) via een Whatsapp bericht kan worden gedaan.

Casus
Een werknemer is door zijn werkgever op staande voet ontslagen, omdat hij tijdens werktijd een joint zou hebben gerookt. De werknemer is middels een WhatsApp bericht medegedeeld dat hij op staande voet is ontslagen, omdat hij een joint heeft genuttigd onder werktijd en dat het ontslag tevens per brief zal worden bevestigd.
De werknemer heeft de kantonrechter verzocht het ontslag op staande voet te vernietigen, omdat het ontslag niet onverwijld zou zijn gegeven en zich geen dringende reden zou hebben voorgedaan.

De werknemer stelt dat het ontslag niet onverwijld is gegeven, omdat hij de brief – waarin het ontslag op staande voet wordt bevestigd – niet zou hebben ontvangen. Ter zitting onderkent de werknemer evenwel dat hij het WhatsApp bericht heeft ontvangen, als gevolg waarvan de kantonrechter overweegt dat het ontslag onverwijld is gegeven. Ofwel, de dringende reden is onverwijld aan de werknemer medegedeeld. Omdat de werknemer het WhatsApp bericht heeft ontvangen, wordt het niet relevant geacht dat de brief niet door de werknemer zou zijn ontvangen.

Het ontslag op staande voet houdt daarentegen geen stand. De werkgever heeft niet, althans onvoldoende onderbouwd dat het roken van een joint onder de gegeven omstandigheden hem een dringende reden heeft gegeven om de werknemer op staande voet te ontslaan. De kantonrechter overweegt in dit verband onder andere, dat uit het bedrijfsreglement van de werkgever niet volgt dat het nuttigen van verdovende middelen noodzakelijkerwijs tot een ontslag op staande voet leidt en niet is onderbouwd waarom in dit geval niet volstaan had kunnen worden met een minder verstrekkende maatregel.

Conclusie
De dringende reden voor ontslag moet onverwijld aan de wederpartij worden medegedeeld. Uit de uitspraak van de kantonrechter Amsterdam kan worden afgeleid, dat de vorm van de mededeling niet doorslaggevend is, maar wel dat kan worden aangetoond dat de mededeling de wederpartij heeft bereikt. Daarentegen is met het mededelen van de dringende reden een ontslag op staande voet nog niet rechtsgeldig gegeven. De partij die overweegt een arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen zal moeten nagaan of de gegeven feiten en omstandigheden een dringende reden voor ontslag opleveren.

Overigens kan uit de wet worden afgeleid, dat tussen de opzegging en de mededeling van de dringende reden een (zeer korte) periode kan liggen, met dien verstande dat mededeling onverwijld wordt gedaan. Het is daarom denkbaar dat in bovenbedoelde zaak de kantonrechter ook zou hebben overwogen dat de dringende reden onverwijld is medegedeeld, wanneer de arbeidsovereenkomst middels het WhatsApp bericht zou zijn opgezegd en de dringende reden was vermeld in de – wel door de werknemer ontvangen – brief.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Remmelt Suir.

Voor meer informatie over de uitspraak of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Babs Dubois – Van Kleef Van Diepen Van der Kroef Haarlem, tel. 023 542 42 92.