Ontslag na weigering overplaatsing

0
3666

17 mei 2012

Een werknemer die weigerde mee te werken aan overplaatsing werd ontslagen zonder vergoeding.

Een overplaatsing van een werknemer naar een andere locatie moet worden beoordeeld aan de hand van het criterium van ‘goed werkgever- en werknemerschap’. Van belang bij de afweging zijn de opstelling van de werknemer en de door hem aangevoerde bezwaren. Van een werknemer mag worden verwacht dat hij zijn bezwaren (als die er zijn) voldoende onderbouwt. Een werkgever dient deze bezwaren vervolgens mee te wegen bij de beslissing of overplaatsing zal plaatsvinden.

In deze uitspraak weigerde een werknemer, waarvan werkgever vond dat hij niet functioneerde, mee te werken aan zijn overplaatsing. Dit kwam werknemer uiteindelijk duur te staan; ontslag zonder vergoeding.

Feiten
Werkgever exploiteert een horecabedrijf met vestigingen (ruim 200) door heel Nederland. Werknemer werkt sinds 2006 als horecamedewerker in de vestiging aan de Kalverstraat (Amsterdam). Tussen werkgever en werknemer hebben (op initiatief van werkgever) in 2011 en 2012 diverse gesprekken plaatsgevonden omdat werkgever vond dat werknemer disfunctioneerde. Na één van de met werknemer gevoerde gesprekken is werknemer op 31 januari 2012 op non-actief gesteld.

Overplaatsing binnen Amsterdam
Daarna heeft werkgever werknemer op 13 februari 2012 kenbaar gemaakt dat hij hem wilde overplaatsen naar een andere vestiging, omdat er tussen werknemer en andere collega’s van de Kalverstraat regelmatig onenigheid was. Deze andere vestiging was tevens in Amsterdam (Openbare Bibliotheek Amsterdam). Werknemer weigert echter mee te werken aan zijn overplaatsing waarop werkgever per 28 februari 2012 de loonbetaling heeft gestaakt.

Werkgever
Werkgever vordert ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever is dusdanig slecht dat deze naar mening van werkgever per direct beëindigd dient te worden. De samenwerking tussen werknemer en zijn collega’s maar ook zijn superieuren verloopt moeizaam. Werknemer voelt zich snel aangevallen en laat zich moeilijk sturen. Ook legt hij voortdurend de schuld bij anderen en verschijnt hij niet op geplande afspraken (geïnitieerd door werkgever). Werkgever heeft zich daarom genoodzaakt gezien om werknemer over te plaatsen naar een nabijgelegen vestiging maar werknemer weigert hier aan mee te werken.

Werknemer
Werknemer betwist dat hij onvoldoende heeft gefunctioneerd. Er zijn ook nimmer functioneringsgesprekken met hem gevoerd. Werknemer stelt niet de kans te hebben gehad om zijn functioneren, voor zover nodig, te verbeteren. Ook voert werknemer aan dat hij op grond van de CAO niet mag worden overgeplaatst. Dit mag alleen op grond van bedrijfseconomische of kwalitatieve gronden en daarvan is in het onderhavige geval geen sprake, aldus werknemer.

Kantonrechtersformule
Overplaatsing bij onvoldoende functioneren mag alleen plaatsvinden als een werknemer niet voldoet aan de door de werkgever gestelde eisen. Werknemer meent dat er geen gewichtige redenen zijn om de arbeidsovereenkomst met hem te beëindigen en verzoekt de kantonrechter om een vergoeding met als factor C=2 (kantonrechtersformule).

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat werknemer onvoldoende heeft weersproken dat er geruime tijd tussen hem en zijn collega’s, maar ook superieuren, geschillen zijn. Werkgever heeft haar stelling voldoende onderbouwd met stukken en gedetailleerde verklaringen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat werknemer de huisregels niet naleefde en collega’s domineerde en/of zelfs intimideerde. Ook heeft werknemer geweigerd aanwijzingen van superieuren op te volgen en verscheen hij met regelmaat niet op met hem geplande afspraken.

Schuld bij anderen
Ook oordeelt de kantonrechter dat werknemer niet bereid of in staat is geweest om naar zijn eigen rol in de conflicten te kijken en de schuld daaraan steeds bij anderen heeft gelegd. Ten aanzien van de overplaatsing overweegt de rechter dat werkgever niet in strijd heeft gehandeld met het goed werkgeverschap.

Begeleidingstraject
Bovendien heeft werkgever overeenkomstig de CAO gehandeld nu werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat hij werknemer wilde overplaatsen om de problemen op te lossen en hij werknemer een nieuwe kans wilde bieden. Werknemer heeft voorts een intensief begeleidingstraject gehad. Hierin is hij op zijn functioneren aangesproken en heeft werkgever werknemer de kans geboden om zijn functioneren te verbeteren.

Geen vergoeding
Werknemer is daar niet of onvoldoende op ingegaan. De arbeidsovereenkomst is zodanig verstoord dat een vruchtbare samenwerking niet meer valt te verwachten. Nu dit naar het oordeel van de kantonrechter aan werknemer ligt, zal werknemer geen vergoeding worden toegekend.

Bron: Rechtbank Amsterdam, sector kanton, 27 april 2012