Ontslag bij ontbreken uitwisselbare functie

0
1976

5 juni 2012

In onderhavige zaak speelde de vraag of een functie al dan niet uitwisselbaar was met een nieuwe functie die was gecreëerd door de werkgever.

Inleiding
Als je als werknemer als gevolg van een reorganisatie in aanmerking komt voor ontslag, op grond van het afspiegelingsbeginsel dat is toegepast op een groep uitwisselbare functies, en er zijn binnen de onderneming geen passende functies voorhanden, dan zal de werkgever streven naar ontslag. De uitwisselbaarheid van functies speelt een rol bij het bepalen wie er in aanmerking komt voor ontslag.

Passende functie
Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis, en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. De functies dienen dus onderling en vica versa uitwisselbaar te zijn. Of een voor ontslag voorgedragen werknemer kan worden herplaatst in een andere functie, zal afhangen van de vraag of een andere functie passend is of niet. Bij de beoordeling of functie al dan niet passend is voor een werknemer wordt gekeken naar de subjectieve/persoonlijke mogelijkheden van een werknemer. Het begrip uitwisselbare functies is derhalve enger dan het begrip passende functies.

Feiten
Werkgever is een bedrijf dat zich bezighoudt met ICT-diensten. Werknemer is in dienst bij werkgever in de functie van medewerker backoffice te Woerden, op de afdeling Leveringen. Zij vervulde meer precies de functie van backoffice medewerker ordercoördinatie (hierna: ‘backoffice medewerker’). Als gevolg van organisatiewijzigingen is de functie van werknemer komen te vervallen. Werknemer is ten tijde van de procedure ziek als gevolg van haar bevalling.

Vordering werkgever en verweer werknemer
Werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werknemer. De functie backoffice medewerker (2 arbeidsplaatsen) op de afdeling Leveringen is als gevolg van de organisatiewijzigingen geheel komen te vervallen. De taken van deze functie zijn opgegaan enerzijds in de functie van orderbehandelaar en operationeel inkoper en anderzijds in een nieuwe functie planner. Werkgever stelt zich op het standpunt dat de backoffice medewerker geheel is komen te vervallen en deze functie niet uitwisselbaar is met enige andere functie binnen werkgever. Derhalve is volgens werkgever afspiegeling niet aan de orde, en is werknemer boventallig.

Uitwisselbaar met orderbehandelaar
Daarnaast zijn er geen andere passende functies voorhanden voor werknemer binnen de organisatie van werkgever. Werknemer stelt dat haar functie uitwisselbaar is met de overgebleven/nieuw gecreëerde functie van orderbehandelaar. Werknemer stelt dat de onderdelen van de functie van orderbehandelaar bijna allemaal overeenkomen met de inhoud van haar huidige functie. Ook is het niveau van de functie nagenoeg gelijk. Vereist is een opleiding op MBO-4 niveau, met zeer ruime ervaring, waarover zij beschikt. De meest in het oog springende nieuwe taak binnen de functie is de extra technische kennis, waarvan werknemer stelt dat die makkelijk is te leren. Werknemer stelt daarnaast dat zij inmiddels eigenlijk al voldoet aan de functie van orderbehandelaar, gezien de nieuwe taken die zij heeft gekregen vanaf november 2010.

Verband tussen ziekte en ontslag
Daarnaast stelt werknemer dat er een verband is tussen de ziekte en het ontslag. Dit zou met name zijn gelegen in de omstandigheid dat vanwege de arbeidsongeschiktheid van de functie van orderbehandelaar niet aan werknemer is aangeboden. Werkgever betwist dat de beschrijving van de functie van backoffice medewerker die werknemer heeft gegeven juist is.

Beoordeling
De kantonrechter oordeelt dat werknemer niet aannemelijk heeft kunnen maken dat er sprake is van een verband tussen de ziekte en het ontslag. Daarnaast is de kantonrechter van oordeel dat werkgever voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat deze arbeidsongeschiktheid geen bescherming biedt in het geval de hele functie vervalt.

Gerelateerd aan functie
Uitgangspunt bij de beoordeling van de vraag of de functie van medewerker backoffice uitwisselbaar is met die van orderbehandelaar, is dat de toets op uitwisselbaarheid objectief gerelateerd is aan de functie en niet subjectief aan de medewerker. Uitgangspunt is voorts dat functies op het moment van toetsing naar (functie)inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en vereiste competenties, vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig moeten zijn, wil er sprake zijn van uitwisselbare functies. De stelling van werknemer dat zij eigenlijk al voldoet aan de functie waarvan werkgever stelt dat deze niet inwisselbaar is met die van backoffice medewerker valt uiteen in een tweeledig verweer.

Onvoldoende aannemelijk
Allereerst stelt werknemer dat zij in de loop der tijd de functie van orderbehandelaar feitelijk is gaan vervullen en op de tweede plaats heeft zij al haar werkzaamheden ook vergeleken met die van orderbehandelaar en geconstateerd dat deze functies elkaar overlappen. De kantonrechter is van oordeel dat de werknemer onvoldoende aannemelijk heeft weten te maken dat de werkzaamheden die ze vanaf 2010 heeft verricht, niet gewoon onder het rolprofiel van de backoffice medewerker vallen. De extra werkzaamheden die werknemer vanaf 2010 heeft verricht, waren werkzaamheden die voorheen niet gedaan werden, maar wel onder haar functieomschrijving vallen van backoffice medewerker.

Taken weggelaten
Voorts heeft werkgever aannemelijk gemaakt dat werknemer in haar functiebeschrijving van medewerker backoffice taken heeft weggelaten, welke een niet onbelangrijk element vormen van haar functie en niet overeenkomen met de functie van orderbehandelaar. De kantonrechter oordeelt derhalve dat de functie die werknemer vervulde niet uitwisselbaar is met de functie van orderbehandelaar. Voor zover werknemer ter zake de herplaatsbaarheid nog een beroep heeft willen doen op het verkrijgen van een andere passende functie, heeft werknemer onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij dezelfde kennis had als de twee andere twee kandidaten die de functie van orderbehandelaar nu uitvoeren. De kantonrechter ontbindt derhalve per 15 mei 2012 de arbeidsovereenkomst en acht een vergoeding conform het Sociaal Plan (C=1) billijk.

Bron: sector kanton, Rechtbank Utrecht, 8 mei 2012, www.rechtspraak.nl, LJN-nr: BW5446

Vorig artikelCAO Banken 2019-2020
Volgend artikelCAO Contractcatering 2018-2022 *
Van Diepen van der Kroef Advocaten
Van Diepen Van der Kroef is het grootste onafhankelijk advocatenkantoor van Nederland, met zeven vestigingen. Van Diepen Van der Kroef is een op ondernemers gericht advocatenkantoor.De praktijkgroep Arbeidsrecht is één van de belangrijkste secties binnen dit kantoor. De advocaten van deze sectie adviseren en procederen op alle terreinen van het arbeidsrecht. Zij zijn tevens ervaren onderhandelaars en hebben ruime ervaring met ondernemingen die zich (uitsluitend) bezig houden met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.