Minimumloon 2015 juli

0
424

Minimumloon 2015 juli

Update van deze informatie: 23 april 2015

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2015 verhoogd.
Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2015:

– minimum maandloon: € 1.507,80
– minimum weekloon: € 347,95
– minimum dagloon: € 69,59

Bron: Staatscourant nr 10678, 23 april 2015


Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.

Afwijking van de hoofdregel is mogelijk indien sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling, dan wel volumeontwikkeling in de sociale zekerheidsregelingen (artikel 14, vijfde lid, WML). De toelichting bij dit artikellid geeft aan dat de afwijkingsgronden actueel zijn indien de verhouding tussen inactieven en actieven, de zogenaamde i/a-ratio, de daarvoor geldende norm overschrijdt. Op grond van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2015 van het Centraal Planbureau (CPB) lijkt dit voor 2015 niet het geval.

In artikel 14, eerste tot en met derde lid, van de WML, wordt de aanpassing van het minimumloon geregeld. Hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de gepremieerde en gesubsidieerde sector en bij de overheid, zoals dat door het CPB wordt berekend.

Het aanpassingspercentage is, conform hetgeen wettelijk is geregeld, als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2015 zoals deze is gepubliceerd in de Macro-Economische Verkenning (MEV) uit 2014. Dit is 0,5 * 1,41 = 0,705. Deze wordt afgetrokken van de raming voor de contractloonontwikkeling in 2015 zoals gepubliceerd in het CEP 2015 zijnde 1,11. Dit verschil bedraagt 0,4077 en vormt het onafgeronde aanpassingspercentage. Dit wordt vermenigvuldigd met het (onafgeronde) wettelijk minimumloon zoals berekend voor de aanpassing per 1 januari 2015.

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2015 € 1.507,80 per maand, € 347,95 per week en € 69,59 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 0,40. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen bedragen op grond van de staffeling geregeld in het koninklijk besluit van 29 juni 1983, houdende vaststelling van een minimumjeugdloonregeling (Stb. 300) per 1 juli 2015:

Minimumlonen voor mensen jonger dan 23 jaar:

Minimumjeugdlonen per 1 juli 2015, bron Staatscourant, nr 10678

 


Volgens artikel 12 van de WML is bij een kortere arbeidstijd dan de gebruikelijke het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als werknemers in het kader van de partiële leerplicht een aantal dagen per week onderwijs volgen.

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Onderstaand schema geeft de (afgeronde) bruto bedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumloon per week bij een fulltime dienstverband van resp. 36, 38 en 40 uur per week.
Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2015 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2015 bij een gebruikelijke arbeidsduur van:

Bruto minimumloon per uur

Bruto minimum uurloon per 1 juli 2015, bron: Staatscourant, nr 10678

 

Bron: Staatscourant nr 10678, 20 april 2015


Berekening minimum uurlonen in FlexService
– update naar 1 juli 2015 –
De minimum uurlonen die FlexService hanteert zijn als volgt berekend: minimum weekloon gedeeld door het aantal uren per week.

Bij een 40-urige werkweek wordt het minimum weekloon dus gedeeld door 40. Het resultaat wordt naar boven afgerond, om te voorkomen dat 40 maal het berekende minimum uurloon lager is dan het minimum weekloon.

Afronding heeft effect op minimum weekloon
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rondt rekenkundig af: soms naar boven, soms naar beneden, afhankelijk van de derde decimaal. Het gevolg hiervan is dat 40 maal het minimum uurloon dan dus soms lager uitvalt dan het minimum weekloon. En dat is niet juist. Wij hebben het MinSZW hierover benaderd en zij zeggen ons dat je dan het weekloon moet aanvullen tot het minimum weekloon. Omdat dit veel te omslachtig is, hebben we ervoor gekozen om naar boven af te ronden.

De bedragen zoals die in FS gehanteerd gaan worden zijn te vinden in de onderstaande tabel. De gekleurde velden bevatten waarden die afwijken van de door het ministerie gepubliceerde waarden. Deze waarden worden in FlexService gehanteerd, om de noodzakelijke latere correctie in het weekloon te voorkomen, zie de uitleg hierboven.


Vanaf 1 juli 2015

Minimumloon in euro’s per uur bij 36-, 38- en 40-urige werkweek

Leeftijd vanaf 36 uur 38 uur 40 uur
23 jaar 9,67 9,16 8,70
22 jaar 8,22 7,79 7,40
21 jaar 7,01 6,64 6,31
20 jaar 5,95 5,64 5,35
19 jaar 5,08 4,81 4,57
18 jaar 4,40 4,17 3,96
17 jaar 3,82 3,62 3,44
16 jaar 3,34 3,16 3,01
15 jaar 2,90 2,75 2,61

NB: in de gekleurde velden ziet u de waarden die in FlexService afwijken van de waarden die het ministerie heeft gepubliceerd.

Bron: Staatscourant nr 10678, 20 april 2015


Minimumloon 2014 juli

> Lees ook de informatie over minimumloon per 1 januari 2015