Minimumloon 2014 januari

0
402

Minimumloon 2014 januari

>>> Zie ook de informatie over minimumloon, geldend per 1 juli 2014

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 januari 2014:

€ 1.485,60 per maand;
€ 342,85 per week;
€ 68,57 per dag.
Zie voor meer informatie (jeugdlonen en uurloon)


NB: zie bericht d.d. 19 november 2013 Rectificatie door het Ministerie van exacte bedrag minimum maandloon
“Bij de vaststelling van dit bedrag (betreffende het maandloon, red FN) is ten onrechte geen rekening gehouden met het negende lid van artikel 14 van voornoemde wet dat bepaalt dat het herziene bedrag wordt afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,60. Om die reden is het op 30 oktober 2013 vastgestelde bedrag van € 1.485,65 gewijzigd in: € 1.485,60.”


Zie ook Staatscourant nr 31007, van 7 november 2013

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.
Afwijking van de hoofdregel is mogelijk indien sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling dan wel volumeontwikkeling in de sociale zekerheidsregelingen (artikel 14, vijfde lid, WML). De toelichting bij dit artikel geeft aan dat de afwijkingsgronden actueel zijn indien de verhouding tussen inactieven en actieven, de zogenaamde i/a-ratio, de daarvoor geldende norm overschrijdt. Op grond van de Macro-Economische Verkenning (MEV) 2014 lijkt dit voor 2014 niet het geval te zijn.
In artikel 14, eerste tot en met derde lid, van de WML, wordt de aanpassing van het minimumloon geregeld. Hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, gepremieerde en gesubsidieerde sector, en bij de overheid, zoals dat door het CPB wordt berekend.
Het aanpassingspercentage is, conform hetgeen wettelijk is geregeld, als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2014 zoals deze is gepubliceerd in de MEV 2014. Dit is 0,5 x 1,339 = 0,669. Dit bedrag wordt aangepast aan het zogenaamde na-ijleffect uit 2013 (cf. artikel 14, zevende lid). Dat is het verschil tussen de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het voorgaande jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in dat jaar, was geraamd en de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het voorafgaande jaar blijkens bekendmaking in de Macro-Economische Verkenning in dat jaar, nader is geraamd. Dit verschil bedraagt 0,156. Het onafgeronde aanpassingspercentage komt daarmee op 0,5133. Dit wordt vermenigvuldigd met het (onafgeronde) wettelijk minimumloon zoals berekend voor de aanpassing per 1 juli 2013. Na wettelijke afronding bedraagt het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 € 1.485,65 per maand, € 342,85 per week en € 68,57 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 0,53.

Minimumlonen voor mensen jonger dan 23 jaar:

Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 januari 2014


Volgens artikel 12 van de WML is bij een kortere arbeidstijd dan de gebruikelijke het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als werknemers in het kader van de partiële leerplicht een aantal dagen per week onderwijs volgen.
De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken als volledige dienstbetrekking. In de meeste CAO’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.
Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van resp. 36, 38 en 40 uur per week.

Bruto minimumloon per uur

Minimumuurlonen per 1 januari 2014


Berekening minimum uurlonen in FlexService
– update naar 1 januari 2014 –
De minimum uurlonen die FlexService hanteert zijn als volgt berekend: minimum weekloon gedeeld door het aantal uren per week.

Bij een 40-urige werkweek wordt het minimum weekloon dus gedeeld door 40. Het resultaat wordt naar boven afgerond, om te voorkomen dat 40 maal het berekende minimum uurloon lager is dan het minimum weekloon.

Afronding heeft effect op minimum weekloon
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rondt rekenkundig af: soms naar boven, soms naar beneden, afhankelijk van de derde decimaal. Het gevolg hiervan is dat 40 maal het minimum uurloon dan dus soms lager uitvalt dan het minimum weekloon. En dat is niet juist. Wij hebben het MinSZW hierover benaderd en zij zeggen ons dat je dan het weekloon moet aanvullen tot het minimum weekloon. Omdat dit veel te omslachtig is, hebben we ervoor gekozen om naar boven af te ronden.

De bedragen zoals die in FS gehanteerd gaan worden zijn te vinden in de onderstaande tabel. De gekleurde velden bevatten waarden die afwijken van de door het ministerie gepubliceerde waarden. Deze waarden worden in FlexService gehanteerd, om de noodzakelijke latere correctie in het weekloon te voorkomen, zie de uitleg hierboven.


Vanaf 1 januari 2014

Minimumloon in euro’s per uur bij 36-, 38- en 40-urige werkweek

Leeftijd vanaf 36 uur 38 uur 40 uur
23 jaar 9,53 9,03 8,58
22 jaar 8,10 7,67 7,29
21 jaar 6,91 6,55 6,22
20 jaar 5,86 5,55 5,28
19 jaar 5,00 4,74 4,50
18 jaar 4,34 4,11 3,90
17 jaar 3,77 3,57 3,39
16 jaar 3,29 3,12 2,96
15 jaar 2,86 2,71 2,58

NB: in de gekleurde velden ziet u de waarden die in FlexService afwijken van de waarden die het ministerie heeft gepubliceerd.

Bron: Rijksoverheid, 7 november 2013