Materieel werkgever door vereenzelviging?

0
608

23 mei 2012

Op 3 april 2012 oordeelde het Hof Den Bosch dat er geen bijzondere omstandigheden aanwezig waren op basis waarvan door vereenzelviging verschillende aan de werkgever gelieerde (rechts)personen als materieel werkgever zouden kunnen worden aangemerkt. De vorderingen van werknemer tegen de aan werkgever gelieerde (rechts)personen werden afgewezen.

Feiten
Werknemer is op 15 augustus 1983 in dienst getreden bij X BV in de functie van shovelmachinist/voorman. X heeft haar activiteiten in 2001 gesplitst en ondergebracht in A BV, B BV en C BV. Werknemer is door de afsplitsing bij A in dienst getreden. Boven A, B en C staat een Holding BV. Voorts heeft directeur D een eenmansbedrijf dat soortgelijke werkzaamheden als A verricht. De activiteiten van A bestaan na de splitsing uit grond- en sloopwerkzaamheden en verhuur van machines.

Ontslag aangevraagd en verkregen
Werknemer heeft na een arbeidsongeval in december 2007 geen werkzaamheden meer voor A verricht. A heeft vervolgens wegens bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning bij het UWV voor werknemer aangevraagd en verkregen. In hoger beroep staat vast dat A rechtsgeldig de arbeidsovereenkomst met werknemer per 1 augustus 2008 heeft opgezegd. Werknemer heeft in de periode van 1 maart 2008 tot en met 1 augustus 2008 geen loon meer ontvangen.

Vordering werknemer
Het hoger beroep van werknemer spitst zich toe op twee vorderingen:

  1. betaling van het achterstallige salaris vermeerderd met vakantietoeslag over de periode 1 maart 2008 tot 1 augustus 2008 en de niet genoten vakantie- en atv-dagen alles vermeerderd met wettelijke verhoging en rente en
  2. schadevergoeding uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag ter hoogte van EUR 221.723,44.

Verweven
Werknemer stelt dat er tussen alle vennootschappen en D een dusdanige verwevenheid bestaat dat er sprake is van vereenzelviging van deze vennootschappen en D. Werknemer voert daarbij onder andere aan dat de verschillende vennootschappen binnen de groep bij dezelfde projecten betrokken zijn en dat bepaalde werkzaamheden onder de activiteit van meerdere van deze vennootschappen vallen. Bovendien is A volgens werknemer geen zelfstandige entiteit omdat zij geen leidinggevende zou hebben.

Holding formeel werkgever
Voorts stelt werknemer dat – nadat A aan werknemer heeft aangekondigd dat zij de grond- en sloopwerkzaamheden in het bedrijf zou staken – deze werkzaamheden door de andere vennootschappen zouden zijn voortgezet. Werknemer is daarnaast van mening dat in ieder geval de Holding en D als (formeel) werkgever van hem beschouwd moeten worden. Alle vennootschappen moeten aldus als (materieel) werkgever aangemerkt worden, zodat zij alle jegens hem hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Vereenzelviging
Het Hof overweegt dat als uitgangspunt de zelfstandigheid van de rechtspersoon vooropstaat. Alleen als zich bijzondere omstandigheden voordoen kan van dit uitgangspunt worden afgeweken (LJN ZC1752 en LJN AA7480). In casu zijn er geen bijzondere omstandigheden aanwezig die aanleiding geven tot vereenzelviging. Het Hof gaat hierbij in op de door werknemer aangedragen omstandigheden:

Onvoldoende aannemelijk
Het enkele feit dat diverse werknemers van verschillende vennootschappen bij dezelfde projecten betrokken zijn en dat bepaalde werkzaamheden onder de activiteit van meerdere van deze vennootschappen valt, is onvoldoende om aan te nemen dat er geen sprake is van onderscheiden activiteiten. De stelling dat ook andere vennootschappen grond- en sloopwerkzaamheden verrichten of na beëindiging van de activiteiten van A deze activiteiten hebben overgenomen, heeft werknemer in hoger beroep onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het hof gaat ervan uit dat deze activiteiten enkel door A worden uitgevoerd. Voorts stelt het Hof vast dat werknemer niet heeft betwist dat er een bedrijfsleider was, zodat aan de stelling van werknemer dat er geen sprake was van een leiding voorbij kan worden gegaan.

Onderscheiden activiteiten
Een aanwijzing dat geen sprake is van vereenzelviging van de verschillende vennootschappen binnen de groep is voorts dat voormalige collega’s van werknemer (bij A) inmiddels een dienstverband hebben gekregen bij de andere vennootschappen. Ook het feit dat de bank A onder bijzonder beheer had en de activiteiten van A niet langer wenste te financieren, duidt erop dat de activiteiten onderscheiden zijn en dat er geen sprake is van vereenzelviging.

Geen vereenzelviging
Op grond van het voorgaande in samenhang met het feit dat werknemer een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de rechtsvoorganger van A, de salarisspecificaties op naam van A staan, de functie van werknemer aansloot bij de activiteiten van A en de ontslagvergunningaanvraag door A is gedaan en verleend, concludeert het Hof dat er geen sprake is van vereenzelviging.

Holding en D werkgever?
Ten aanzien van de stelling van werknemer dat de Holding en D in persoon als werkgever aangemerkt dienen te worden, verwijst het Hof naar twee uitspraken van de Hoge Raad (LJN ZC0771 en LJN AD8186). Hieruit volgt dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een tussen partijen ontstane arbeidsovereenkomst beslissend is of partijen zich jegens elkaar verbonden hebben. Uit de feiten blijkt niet dat D dan wel de Holding en werknemer zich tot elkaar hebben verbonden. De arbeidsovereenkomst is aangegaan met X (voorganger van A) en de salarisspecificaties staan op naam van A.

Het feit dat D feitelijk leidinggevende zou zijn geweest en zijn naam op correspondentie heeft gestaan, doet hieraan niet af. Ook de omstandigheden dat in correspondentie met werknemer het briefpapier van de Holding is gebruikt en dat de Holding de mediator zou hebben betaald, is onvoldoende om aan te nemen dat de Holding als werkgever aangemerkt moet worden.

Vorderingen
De loonvordering tegen B, C, Holding en D wordt afgewezen. Ten aanzien van de vordering uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag wordt werknemer toegelaten tot het leveren van bewijs voor zijn vordering.

Bron: www.rechtspraak.nl, LJN-nr: BW1013

Vorig artikelCAO Installatiebedrijf 2017-2019 *
Volgend artikelCAO Open Teelten 2017-2020 *
Van Diepen van der Kroef Advocaten
Van Diepen Van der Kroef is het grootste onafhankelijk advocatenkantoor van Nederland, met zeven vestigingen. Van Diepen Van der Kroef is een op ondernemers gericht advocatenkantoor.De praktijkgroep Arbeidsrecht is één van de belangrijkste secties binnen dit kantoor. De advocaten van deze sectie adviseren en procederen op alle terreinen van het arbeidsrecht. Zij zijn tevens ervaren onderhandelaars en hebben ruime ervaring met ondernemingen die zich (uitsluitend) bezig houden met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.